høst 2021
MAS-2802 Driftsstyring og vedlikehold - 10 stp

Sist endret: 30.03.2022

Søknadsfrist

Søknadsfrist eksterne søkere: 1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret og 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Studenter med aktiv studierett ved UiT tar kontakt via TopDesk for påmelding


Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode 9391


Obligatorisk forkunnskapskrav

IGR1600 Matematikk 1, IGR1603 Fysikk/Kjemieller IGR1518 Matematikk 1 (3-semester), IGR1603 Fysikk/Kjemieller TEK-1504 Fysikk, TEK-1505 Kjemi, TEK-1507 Matematikk 1eller TEK-1504 Fysikk, TEK-1505 Kjemi, TEK-1510 Matematikk 1 (3-semester)eller TEK-1501 Statistikkeller IGR1602 Beregningsorientert programmering og statistikk

Innhold

Driftsstyring: (5 studiepoeng)

Bedriften i et makro-/mikroperspektiv. Etablering av produksjonsressurser. Logistikk.  Produksjonsforberedelse og produksjonsstyring. Planlegging og oppfølging. Vedlikehold og driftssikkerhet. Kontroll-metoder. Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften).

Overflatebehandling/korrosjonsvern: (5 studiepoeng)

Korrosjon og korrosjonsvern, overflatebehandling, forbehandlingsmetoder og rustgrader. Belegning, korrosjonsklasser, påføringsmetoder. Malingsfeil og skader, kvalitetskontroll, HMS. Økonomi og kostnadsberegninger. Bransjerelaterte lover og forskrifter.


Anbefalte forkunnskaper

ITE1895 Bearbeiding inkl måleteknikk og materiallære, MAS-2500 Bearbeiding inkl måleteknikk og materiallære

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

 • ha grunnleggende kunnskaper innenfor logistikk, prognoser, nettobehovsberegning og nettverksplanlegging.
 • skal kunne søke relevant informasjon for disse typene arbeidsoppgaver.
 • ha kunnskap om korrosjonstyper og korrosjonsvern, herunder spesielt sammenhengen materialtype og korrosjonstype.
 • ha kunnskaper om betydning av konstruktiv utforming mht. korrosjon.
 • ha kunnskap om overflatebehandling, katodisk beskyttelse og andre typer korrosjonsvern. 
 • ha kjennskap til grunnleggende kontrollmetoder; herunder bl. a. NDT.

Ferdigheter:

 • skal kunne planlegge og styre produksjonen, og være i stand til å utføre logistikk, beregning av prognoser, nettobehov og nettverksplanlegginger.
 • skal kunne vurdere og komme med forslag til løsninger for å unngå korrosjon på materialer; evt. forslag til forbedring der en skade allerede har skjedd.
 • skal være i stand til å foreslå materialvalg, konstruktiv utforming, beskyttelsesmetoder etc. for å unngå/evt. redusere faren for korrosjon.
 • skal kunne foreslå kontrollmetoder for materialer og konstruksjoner. 

Kompetanse:

 • skal være i stand til å bruke kunnskapene sine til å komme med forslag til utforming, materialvalg etc. både på konstruksjonsstadiet og følge dette opp på produksjonsstadiet.
 • skal kunne bruke ferdighetene sine til å være med på beregning av tilbud/anbud.
 • skal kunne kommunisere med aktuelle parter, og ut fra dette foreslå et egnet lagersystem.
 • skal kunne vurdere prognoser som benyttes og vurdere tidsforløpet av et prosjekt gjennom å sette opp og studere nettverksplanleggingen.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, regneøvinger og laboratorieøvinger.

Eksamen

Arbeidskrav

Driftsstyring: 4 regneøvinger; alle er obligatoriske!

Overflatebehandling/korrosjon: 2 lab.øvinger og 1 prosjektoppgave; alle er obligatoriske!

Eksamen og vurdering 5 timers skriftlig skoleeksamen, som teller 100% av karakteren i emnet. Det gis bokstavkarakter A-F, der karakter A - E er bestått og karakter F er ikke-bestått.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Mo i Rana | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MAS-2802
 • Tidligere år og semester for dette emnet