høst 2021
MDV-1207 Dokumentinstitusjoner og digitalisering - 10 stp

Sist endret: 16.09.2021

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk på årsstudiet i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap. Studenter på bachelor i medie- og dokumentasjonsvitenskap som ønsker å arbeide i bibliotek anbefales å ta emnet. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner.


Studiepoengreduksjon

MDV-1202 Læringssentre og dokumentinstitusjoner 5 stp

Innhold

Emnet gir en introduksjon til dokumentinstitusjoners likheter og ulikheter med hovedfokus på nyere tid og digitaliseringens betydning siden begynnelsen av 2000-tallet. Emnet tar opp digitaliseringens konsekvenser for bl.a. samlingsutvikling og formidling, men også nye muligheter for å benytte frigjorte fysiske arealer i institusjonene til andre formål. Dokumentinstitusjoners bruk av digital teknologi diskuteres kritisk ved hjelp av case-studier og institusjonsbesøk.

Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har kunnskap om:

 • dokumentinstitusjoners historie med fokus på likheter og ulikheter
 • norsk digitaliseringspolitikk og dens konsekvenser for arkiv, bibliotek og museum (ABM)
 • forholdet mellom den digitale revolusjonen og ABM-institusjoner
 • muligheter og utfordringer knyttet til dokumentinstitusjoners bruk av digital teknologi
 • dokumentinstitusjoners endrete ansvar og roller i en digitalisert samtid

Ferdigheter

Du kan:

 • selvstendig bedømme fordelene og ulempene ved bruk av fysiske vs. digitale dokumenter i samlingsutvikling og formidling
 • kan vurdere hvordan og i hvilke sammenhenger dokumentinstitusjoner kan benytte digital teknologi og til hvilke formål
 • evaluere dokumentinstitusjoners bruk av og tilnærming til digital teknologi i en videre samfunnsmessig kontekst

Undervisnings- og eksamensspråk

Skandinaviske språk. Noe undervisning kan bli gitt på engelsk. Andre eksamensspråk enn norsk er mulig etter søknad.

Undervisning

Forelesninger og seminarer fordelt over 13 uker. Det vil også bli gjennomført ekskursjoner til utvalgte dokumentinstitusjoner i Tromsø.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før du kan fremstille deg til eksamen:

 • En obligatorisk veiledning knyttet til semesteroppgaven.
 • En muntlig presentasjon av det som skal være utgangspunkt for semesteroppgaven.
 • Obligatorisk deltagelse på studietur og ekskursjon(ene). Ved sykdomsforfall må du levere et 2-3 siders notat som skisserer sentrale trekk ved de besøkte institusjonene.

Eksamen består av:

 • En 10 siders semesteroppgave med egendefinert eller oppgitt tema. Oppgaven bør påbegynnes i løpet av undervisningsperioden slik at ekskursjoner, diskusjoner og fremlegging av skisse kan være med å påvirke utformingen og fremdriften i oppgaven.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt, 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. En semesteroppgave som har fått karakteren F (ikke bestått), kan leveres inn til ny vurdering i bearbeidet form. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MDV-1207