høst 2021
MFA-2014 Lastehåndtering - 10 stp

Sist endret: 14.06.2021

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

MS524 Laste- og losseteknikk 10 stp
MFA-2016 Marine systemer og maskineri 1.5 stp

Innhold

 • Internasjonale konvensjoner, koder og regelverk relatert til transport av last til sjøs
 • Planlegging, overvåking, lasting, stuing, sikring og lossing av last og omsorgen for last under seilas
 • Sikre at kravene om hindring av forurensning oppfylles
 • Opprettholdelse av skipets sjødyktighet for ivaretakelse av sikkerheten
 • Kontrollere trim, stabilitet og belastning på skrog ved behandling av last
 • Frakt av hydrokarboner og kjemikalier som flytende bulk


Anbefalte forkunnskaper

MFA-2010 Skipshydrostatikk og Skrogkonstruksjoner, TEK-1011 Anvendt mekanikk, TEK-1013 Fysikk og kjemi for ingeniører

Hva lærer du

Kunnskap

Studenten … 

 • har kunnskap om relevante internasjonale regler, koder og normer for trygg lasting, lossing, stuing, sikring og transport av alle typer last. 
 • har kunnskap om virkningen av last, herunder tunge løft, på skipets sjødyktighet, trim og stabilitet. 
 • har kunnskap om trygg lasting, lossing, stuing og sikring av last, herunder farlig, risikofylt og skadelig last og dens innvirkning på sikkerheten for skip og menneskeliv.
 • har kunnskap om regelverk samt forholdsregler som skal tas for å hindre forurensning av havmiljøet. 

Ferdigheter

Studenten … 

 • kan anvende regelverk under de forskjellige operasjoner. 
 • kan identifisere de delene av skipets konstruksjon som er kritiske for skipets sikkerhet. 
 • kan etablere og opprettholde effektiv kommunikasjon under lasting og lossing. 
 • har praktisk kjennskap til og bruk av stabilitets-, trim- og belastningstabeller, diagrammer og utstyr for beregning av belastning på skroget.
 • kan bruke databaserte lasteprogram. 
 • kan identifisere og bruke lastehandtering- og sikringsutstyr. 

Generell kompetanse

Studenten …

 • har grunnleggende forståelse for lasting, stuing, sikring og lossing av last og omsorgen for ulike typer last under reisen 
 • har grunnleggende forståelse for gjeldende krav og kriterier som må være oppfylt for å opprettholde skipets sjødyktighet.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

48 timer forelesninger, 28 timer øving, 28 timer simulatorøvinger og lastekalkulator program (bulk/olje).

Eksamen

5 timers skriftlig eksamen som teller 100 %. Det gis bokstavkarakter A - E, F-stryk.

Obligatorisk arbeidskrav: 75 % av alle laboratorieøvingene og 75 % av alle skriftlige innleveringer må være godkjent for å få adgang til eksamen. Det vil bli gitt inntil 8 laboratorieøvinger og 4 skriftlige innleveringer.

Studenter som ikke har bestått eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjons-/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.  


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MFA-2014