høst 2021
MUS-3105 Kunstnerisk forskning og metode - 10 stp

Sist endret: 30.03.2022

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne. Obligatorisk emne på Musikkutøving - master, første år.

Innhold

Emnet fokuserer på:

 • teorier og metoder knyttet til kunstnerisk utviklingsarbeid (KU) og refleksjon  
 • måter å artikulere kunstnerisk refleksjon, både skriftlig og muntlig
 • å legge grunnlag for refleksjonsarbeid knyttet til masterprosjektet


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • kan anvende oppdatert kunnskap i KU-feltet til å utvide sitt musikalske perspektiv og gjennomføre selvstendig kunstnerisk utviklingsarbeid
 • har kunnskap om teorier og metoder knyttet til kunstnerisk utviklingsarbeid og kunstnerisk refleksjon
 • har kunnskap om etiske problemstillinger særskilt for kunst og kunstnerisk utviklingsarbeid
 • er kjent med gjeldende standarder for fremragende kvalitet innenfor eget hovedinstrument og fordypningsområde

Ferdigheter

 • behersker grunnlagsteori for kunstnerisk utviklingsarbeid
 • kan reflektere over og argumentere for valg av metoder og prosesser i eget kunstnerisk utviklingsarbeid
 • kan artikulere kunstnerisk refleksjon, både skriftlig og muntlig
 • kan formidle og kommunisere sitt kunstneriske virke til publikum

Generell kompetanse

 • kan analysere og drøfte sine kunstneriske intensjoner med utgangspunkt i musikkens historie, tradisjoner, stil og estetikk, samt kulturelle og samfunnsmessige funksjoner
 • kan analysere og forholde seg kritisk til materiale fra kunstnerisk utviklingsarbeid/forskning og bruke dette i sitt arbeid
 • behersker skriftlig og muntlig kommunikasjon med fagfeltet og publikum
 • kan identifisere relevante etiske problemstillinger og utvise høy faglig integritet


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet går over to semestre og er samlingsbasert med 3-4 samlinger pr semester. Undervisningen blir gitt som klasseundervisning og individuell veiledning.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan avlegge eksamen:

 • Arbeidsmappe bestående av programkommentar, plan for masterprosjektet og refleksjonstekster
 • Muntlig framlegg fra teoripensum

Muntlig eksamen. Varighet ca. 20 minutter.

Vurderes med Bestått/Ikke bestått.

Kontinuasjon påfølgende semester


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MUS-3105