høst 2021
NOR-2130 Litteratursosiologi - 10 stp

Sist endret: 30.11.2021

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet inngår som obligatorisk del i bachelorprogrammet i nordisk språk og litteratur og er et valgemne i lektorutdanningen 8-13 for studenter med nordisk som fag 1.

Emnet kan tas som enkeltemne.


Opptakskrav

Søknadskode: 9199 - enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emne

Anbefalte forkunnskaper: Emner på 1000-nivå i nordisk litteratur eller tilsvarende.


Studiepoengreduksjon

NOR-2131 Litteratursosiologi. Spesialemne for internasjonale studenter. 10 stp

Innhold

Emnet anlegger et sosiologisk perspektiv på litteraturen. Her studeres litteraturens stilling i samfunnet og samfunnet i litteraturen. Undersøkelsen kan være konsentrert om forfatteren, om verket eller om leserne. Litteratursosiologiske metoder kan brukes i studier av det som kalles marginale deler av den etablerte litteraturen, f.eks. triviallitteratur eller arbeiderlitteratur.  Emnet vier også oppmerksomhet til den litterære institusjon: Hvilke lover, normer, støtteordninger og andre rammebetingelser gjelder i Norge?

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • tilegnet seg kunnskap om forholdet leser - bok, og om teoretiske og historiske perspektiver på litteraturens rolle i samfunnet
 • kjennskap til hvordan forestillinger om og eksistensen av en elite preger den litterære institusjon;
 • kunnskap om forholdet mellom private og offentlige interesser i den norske litterære institusjon
 • kunnskap om hva som kjennetegner den norske bokbransjen som næring

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • reflektere kritisk over litteraturens og kunstens plass i samfunnet, litteraturens institusjoner og den selvforståelse som rår der litteraturen forvaltes og formidles


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: norsk eller andre skandinaviske språk.

Eksamensspråk: norsk (bokmål eller nynorsk).

Pensumlitteraturen kan være på norsk, skandinaviske språk og/eller engelsk.


Undervisning

Undervisningen vil bli gitt i form av forelesning og seminar med forberedte studentinnlegg, noe som forutsetter aktiv deltakelse fra studentene.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent til fastsatt frist før man kan fremstille seg til eksamen:

 • en muntlig presentasjon på 15 minutter over et tema fra pensum  

Eksamen består av:

 • en ukes hjemmeeksamen over oppgitt tema

Eksamensbesvarelsen skal være på om lag 10 sider (eksklusiv litteraturliste og appendiks). Eksamenspråk: Norsk. Valgfri målform, bokmål eller nynorsk.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, hvor F er ikke bestått. Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: NOR-2130