høst 2021
PSY-2706 Fordypningsemne i aldringspsykologi - 7.5 stp

Sist endret: 14.06.2021

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne og er forbeholdt studenter på profesjonsstudiet i psykologi.

Obligatorisk forkunnskapskrav

PSY-1513 Statistikk og metode III, PSY-1605 Profesjonsforberedende emne III, PSY-1702 Vitenskapelig formidling, PSY-1703 Læringspsykologi

Innhold

De viktigste sider av biologisk, kognitiv og sosial aldring blir gjennomgått. Biologiske endringer hos voksne og eldre settes i sammenheng med emosjonelle, kognitive og atferdsmessige prosesser. Det blir lagt stor vekt på moderne gerontopsykologiske standpunkter, samt forskningsresultater fra empiriske studier på feltet. Følgende temaer blir dekket:

 • Kognitive funksjoner (bl.a., hukommelse, oppmerksomhet og språk) og assosiasjon til SNS
 • Endringer i vitale funksjoner
 • Psykometri med eldre populasjoner
 • Demens
 • Psykopatologi
 • Aldringsmønstre
 • Kognitiv reserve
 • Sosial interaksjon
 • Aldring, helse og velferdsstat
 • Aldring, levekår og livskvalitet: tredje og fjerde alder

I et aldrende samfunn er det nødvendig at profesjonsstudiet i psykologi dekker kunnskap om livsløpet med særlig fokus på eldre mennesker. Emnet gir grunnkompetanse om de viktigste psykologiske temaer og relaterte aspekter rundt aldring og eldre.


Hva lærer du

Kunnskaper:

 • Kjenne til biologiske, sosiale og individuelle faktorer som påvirker det psykologiske utviklingsforløpet i aldring.
 • Kjenne til normale og patologiske alders-relaterte endringer.
 • Redegjøre for sosiale aspekter av aldring og hvordan disse relateres til velferdsstat og helseomsorg i den nordiske modellen.

Ferdigheter:

 • Kunne identifisere normale trekk av aldersprosessen.
 • Kunne skille mellom patologisk aldring og normal aldring.
 • Anvende psykometriske prinsipper for testing av eldre mennesker.

Kompetanse:

 • Kunnskap om hvordan aldringspsykologi kan anvendes i arbeid med eldre både i forskning og i primærhelsetjenesten.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisning gis hvert høstsemester, med ca. 10 økter. Undervisningen er tett knyttet praksis med eldre som er en del av PSY-2707 Praksis og praksisrelatert undervisning.

All undervisning er relevant for studentenes utvikling som kyndige yrkesutøvere.


Eksamen

En skriftlig skoleeksamen på 4-timer. Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått.

Det tilbys kontinuasjonseksamen ved karakteren F tidlig i det påfølgende semester.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 7.5
 • Emnekode: PSY-2706