høst 2021
REL-1000 Innføring i religionsvitenskap - 10 stp

Sist endret: 16.09.2021

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogram i religionsvitenskap og teologi, og for studenter på lektorutdanning med studieretning eller fag 2 i religionsvitenskap. Emnet kan tas som enkeltemne, og passer som støtteemne for andre humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere nivå.


Studiepoengreduksjon

REL-1030 Innføring i kristendom 10 stp

Innhold

Emnet gir en innføring i utvalgte religioner sine historier, institusjoner, myter og ritualer, samt i det religionsvitenskapelige studiet av disse. Sentrale religionsvitenskapelige begrep, kildekritiske spørsmål og historisk-kritisk metode står i fokus. I tillegg er det lagt vekt på formelle krav til akademiske tekster, som saklighet og bruk av referanser.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • utvalgte religioners historier, institusjoner, myter og ritualer
 • sentrale begrep og problemstillinger i studiet av religioner
 • religionsvitenskapens fagtradisjon og egenart
 • grunnleggende forståelse for hvordan kilder blir brukt i akademiske tekster
 • grunnleggende forståelse for krav til akademiske tekster.  

Ferdigheter

Studenten kan:

 • tilegne seg og saklig gjengi fagkunnskap om utvalgte religioner
 • redegjøre for sentrale begrep og problemstillinger i studiet av religioner
 • redegjøre for grunntrekk ved religionsvitenskapen som fag
 • skrive saklige sammendrag av fagtekster med korrekte referanser


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er normalt norsk. Enkelte av forelesningene kan bli gitt på andre skandinaviske språk eller engelsk.

Eksamensspråket er normalt norsk, men det kan også gis anledning til å skrive oppgaver og eksamenssvar på andre språk. Dette må eventuelt avtales med instituttet på forhånd.


Undervisning

Emnet består av 24 timer forelesning. Det forutsettes aktiv deltakelse på forelesningen. Studentene oppfordres til egenaktivitet, for eksempel i form av etablering av kollokviegrupper. 

Kvalitetssikring av emnet

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Arbeidskravet er å skrive sammendrag av to utvalgte deler av pensum. Hvert sammendrag skal være på cirka 1000 ord. For å få godkjent arbeidskravet må grunnleggende krav til akademiske tekster være oppfylt, som saklighet og korrekt bruk av referanser.

Eksamen består av: 4-timers skriftlig eksamen og en justerende muntlig eksamen. Muntlig eksamen kan justere karakteren én karakter opp eller ned.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk. 

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: REL-1000