høst 2021
REL-1001 Kristendom I: Kristendommens opphav og historie - 10 stp

Sist endret: 16.09.2021

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogram i teologi og for studenter på lektorutdanning med studieretning eller fag 2 i religionsvitenskap. Emnet kan tas som enkeltemne, og passer som støtteemne for andre humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere nivå. 


Innhold

Emnet belyser kristendommens utvikling fra å være en jødisk sekt til å bli en verdensomspennende religion. Det gis en oversikt over grunntrekkene i kristendommens historie fra den eldste kirken til vår egen tid. Norsk kristendomshistorie vektlegges særlig. Emnet tar for seg både sammenhengende linjer og mangfoldet i den kristne tradisjonen.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

  • kristendommens historie og utvikling
  • forståelse av ulike kristne tradisjoner og deres særpreg.

Ferdigheter

Studenten kan:

  • skrive en faglig resonnerende tekst om emnet
  • beherske fagområdets normer for saklig dokumentasjon

Kompetanse

Studenten kan:

  • selvstendig videreutvikle sine kunnskaper, ferdigheter og forståelse av fagområdet gjennom videre studier og yrkesliv


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk. For å utvikle kompetanse i engelsk fagspråk hos norskspråklige studenter og/eller integrere studenter med annet morsmål enn norsk/annet skandinavisk språk, kan undervisningsspråket også være engelsk.

Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.


Undervisning

Emnet består av ca. 24 timer forelesning i tilknytning til pensum og eksamen. Det forutsettes aktiv deltakelse av studentene på forelesningene. Studentene oppfordres til egenaktivitet, for eksempel i form av etablering av kollokviegrupper.

Undervisningen, som gis i løpet av semesteret, er en del av det kunnskapsgrunnlaget studentene kan prøves i til eksamen.

Kvalitetssikring av emnet 

Emnet evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Arbeidskravet består av 6 småoppgaver med gitte frister. Lengden på hver besvarelse bør ikke overstige 15 linjer tekst. Alle oppgaver må være godkjent av faglærer før studentene kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen består av: 6-timers skriftlig eksamen.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.  

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Timeplan

  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: REL-1001