høst 2021
REL-3007 Kirkehistorie: Symbolikk og konfesjonskunnskap - 10 stp

Sist endret: 16.09.2021

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på masterprogram i teologi. Emnet kan tas som enkeltemne på masternivå og som del av masterstudiene innen humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag.

Opptakskrav

Samme opptakskrav som ved opptak til master i teologi.

Søknadskode 9371 - enkeltemner master nivå. 


Studiepoengreduksjon

REL-3007 Kirkehistorie 10 stp

Innhold

Symbolikk og konfesjonskunnskap er en klassisk del av faget kirkehistorie. Kurset vil gi en oversikt over bakgrunnen for og idéinnholdet i de tre oldkirkelige trosbekjennelsene: Den apostoliske (Symbolum apostolicum), den nikenske (Symbolum nicenum) og den athanasianske (Symbolum athanasianum). I konfesjonskunnskap vil de viktigste kristne trossamfunn bli behandlet med henblikk på historie, læregrunnlag, ritualer og etos.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om

  • bakgrunnen for innholdet i de tre oldkirkelige bekjennelsene (apostolicum, nicenum og athanasianum)
  • Den norske kirkens historiske læregrunnlag
  • de viktigste kristne trossamfunn med henblikk på historie, læregrunnlag, ritualer og ethos

Ferdigheter

Studenten kan

  • arbeide selvstendig med kristne kirkers historiske trosgrunnlag og praksis 

Kompetanse

Studenten kan

  • selvstendig videreutvikle sine kunnskaper, ferdigheter og forståelse av kristne trossamfunns læregrunnlag gjennom videre studier og yrkesliv


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av 20 timer forelesning. Det forutsettes at studentene er aktive i undervisningen, både når det gjelder presentasjon og diskusjon av pensumlitteraturen. 

Kvalitetssikring av emnet  Emnet evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Eksamen består av: 1 uke (7 dager) hjemmeeksamen med gitt oppgavetekst på til sammen 4000 ord (tilsvarer ca. 10 sider, font Times New Roman, skriftstørrelse 12, linjeavstand 1,5). 

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk. 

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.


Timeplan

  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: REL-3007