høst 2021
SIK-1509 Anvendt forskningsmetode - 10 stp

Sist endret: 28.04.2021

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

SIK-2506 Anvendt forskningsmetode 10 stp
BIB3001 Anvendt forskningsmetode 10 stp
BIB2017 Anvendt forskningsmetode 10 stp

Innhold

Emnet gir teoretisk og praktisk innføring i kvantitativ og kvalitative forskningsmetoder. 

Hva lærer du

Kunnskap:  

Studenten...  

 • skal ha kunnskap om elementær vitenskapsteori og forskningsetikk 
 • skal ha kunnskap om kvantitative og kvalitative forskningsmetoder, med vekt på de førstnevnte 
 • skal ha kunnskap om bruk av statistiske teknikker for uni-, bi- og multivariat analyse 
 • skal ha kunnskap om databehandling og analyse 
 • skal ha kunnskap om utforming av prosjektbeskrivelse 
 • skal ha kunnskap om formulering av forskbar problemstilling 
 • skal ha kunnskap om forskningsdesign og metodevalg 
 • skal ha kunnskap om metodiske problemer 

 

Ferdigheter:  

Studenten... 

 • skal kunne gjennomføre en kvantitativ og kvalitativ samfunnsforskning, i tillegg til å ha kompetanse til å tolke tidligere forskning som er gjort.  
 • skal kunne gjennomføre forskning i tråd med de etiske kravene. 

 

Kompetanse:  

Studenten... 

 • skal kunne formidle kunnskap om samfunnsvitenskapelig forskningsmetode og være i stand til å analysere og diskutere metodiske spørsmål i faglige sammenhenger. 
 • skal forholde seg kritisk og spørrende til egne og andres grunnleggende antakelser, premisser og kunnskaper. Dette er en kompetanse som er nyttig i møte med informasjon fra rapporter, forskningsbidrag eller andre kilder. 

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger fordelt over tre samlingsuker. Arbeidsformen vil bestå av forelesninger, gruppe- og individuelt arbeid.

Eksamen

En ukes individuell, skriftlig hjemmeeksamen som teller 100 %. 

Karakterregel: Bokstavkarakterer A - E, F - stryk.  

Studenter som ikke har bestått eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjons-/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester. 

To obligatoriske arbeidskrav må være godkjent f or å få adgang til eksamen. Begge arbeidskravene er skriftlige innleveringer. 

Vurdering: Godkjent / Ikke godkjent 


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Harstad | Fjelldal |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SIK-1509