høst 2021
SOK-3007 Lineær algebra og flervariabel analyse - 10 stp

Sist endret: 01.04.2022

Emnetype

Emnet kan ikke tas som masterenkeltemne

Studiepoengreduksjon

SOK-8007 Linear algebra and multivariable calculus 9 stp

Innhold

Kurset består av 2 emner. 1) Lineær algebra som omhandler vektorer, matriser, determinanter, ligningssystemer, egenverdier og egenvektorer. 2) Flervariabel analyse med særlig fokus på statisk optimering med og uten bibetingelser, Kuhn-Tucker teori samt Roy’s identitet.

Hva lærer du

Studentene skal etter fullført kurs ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap og forståelse

  • God kjennskap og forståelse av viktige begreper fra lineær algebra og statisk optimering og hvordan dette kan anvendes på økonomiske problemstillinger.

Ferdigheter

  • Kurset skal gjøre studenten i stand til å utføre matematiske beregninger som trengs innenfor det økonomiske fagområdet.

Kompetanse

  • Studenten skal etter fullført kurs være i stand til både å formulere og løse statiske optimeringsproblem innenfor økonomi ved hjelp av teknikker fra lineær algebra og statisk optimering.
  • Studenten skal besitte den nødvendige kjennskapen til emnene i kurset for å videreutvikle sin egen kompetanse og ekspertise i feltet og beslektete felt.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og engelsk

Undervisning

Undervisningen er en kombinasjon av forelesninger og seminarer. Det forutsettes at studentene er til stede på campus og deltar både på forelesninger og seminarer.

Eksamen

Det er en 4-timers skriftlig eksamen ved kursets slutt. Bokstavkarakterer (A-F). Det arrangeres også en kontinuasjonseksamen i kurset. I tillegg kreves innlevering av et obligatorisk arbeidskrav ( term paper ). Eksamenssted: Tromsø.
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: SOK-3007