høst 2021
SOS-1015 Internasjonal migrasjon og integrering - 10 stp

Sist endret: 30.03.2022

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er et valgfritt fordypningsemne for studenter på bachelorgrad i sosiologi, samt for studenter på lektorutdanning med sosiologi som fag 1 eller fag 2. Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Hva er årsakene til migrasjon, hvem migrerer og hvordan oppleves migrasjon? Hvordan påvirker migrasjon nabolag, arbeidsmarked og den norske velferdsstaten? Hvordan reguleres migrasjon? Hvilke mekanismer bidrar til inkludering og ekskludering? 

Mobilitet og flytting har alltid vært en del av menneskelige samfunn, og utgjør en av de største endringene i dagens Norge. Økning og endring i internasjonal migrasjon gjør Norge til et mer etnisk sammensatt samfunn og påvirker en rekke institusjoner og arenaer. 

Dette emnet gir teoretiske og praktiske kunnskaper om historiske og nåtidige årsaker til, og konsekvenser av, internasjonal migrasjon. Emnet diskuterer hvordan migrasjon begrepsfestes og gir innsikt i ulike migrasjonsteorier, og konsekvensene av ulike forståelsesformer.  Emnet presenterer ulike tilnærminger til studier av integrering og drøfter integrering og integreringsutfordringer i ulike deler av samfunnet som skole, arbeidsmarked, sivilsamfunn, familie, eldreomsorg mm.

Emnet diskuterer velferds- og integrasjonspolitiske muligheter, utfordringer og dilemma slik samfunn og migranter møter det, med vekt på eksempler fra det norske samfunnet og Nord-Norge. Emnet tilbyr teori og data som bidrar til å forstå betydningen av migrasjon. Denne kunnskapen er relevant for arbeid både i offentlig og privat sektor og gir faglig bakgrunn som er relevant og kan anvendes på de fleste samfunnsområder. 


Hva lærer du

Kunnskaper:

Studenten har: 

 • tilegnet seg kunnskap om sentrale sosiologiske migrasjonsteorier og migrasjonsprosesser
 • tilegnet seg kunnskap om integrasjonsteorier og -prosesser
 • fått kjennskap til forskning og metoder i studier av migrasjon og integrasjon
 • tilegnet seg kunnskap om debatter rundt innvandring, innvandringsregulering og det flerkulturelle samfunnet

Ferdigheter:

Studenten kan:

 • se migrasjon og integrasjon fra ulike perspektiv (f.eks. nasjonalstatlig, transnasjonalt, lokalt, og ulike aktører)
 • identifisere mekanismer for inkludering og ekskludering
 • drøfte ulike teorier om migrasjons- og integrasjonsprosesser 

Kompetanse:

 • forstå og drøfte sentrale tema og sosiologiske teorier knyttet til internasjonal migrasjon og integrasjonsprosesser
 • kan drøfte internasjonale og nasjonale migrasjonspolitiske spørsmål på en faglig måte, og skille mellom faglig innsikter, retorikk og meninger


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk eller skandinavisk.

Undervisning

Emnet består av omtrent 8 dobbelttimer forelesninger, og 6 - 8 dobbelttimer studentbasert seminar, der studentene blant annet presenterer en kort redegjørelse for en relevant debatt på migrasjonsfeltet, og viser hvordan denne kan forstås ut fra sosiologisk teori.  

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • Skriftlig hjemmeoppgave over selvvalgt tema på 2000 ord. Tema må hentes fra pensumslitteraturen.  
 • Studenten skal, individuelt eller i grupper på 2-4 studenter, lage en kort redegjørelse for en relevant mediedebatt på migrasjonsfeltet og vise hvordan denne kan forstås ut fra sosiologisk teori.

Studenten/gruppen velger mellom å gi en felles muntlig presentasjon av dette arbeidet (for medstudenter og faglærer(e)), eller å levere en felles skriftlig tekst på 1000 ord fra arbeidet.

Begge oppgavene vurderes som bestått eller ikke bestått.

 

Eksamen består av: 2-dagers hjemmeeksamen på til sammen 2000 ord.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SOS-1015