høst 2021
SPA-2113 Spanskspråklig media- og journalistprosa - 10 stp

Sist endret: 07.12.2021

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Emnetype

Emnet er en del av bachelor i spansk og latinamerikanske studier.

Emnet kan tas som enkeltemne. Undervisningen forutsetter forkunnskaper tilsvarende årsstudium i spansk.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner


Innhold

Hovedfokus i emnet vil være øvelse i å produsere tekster på spansk som oppfyller formelle og språklige krav.

Gjennom arbeidet med moderne sakprosatekster fra fagområder som journalistikk, film, media og kultur, vil studentene også utvikle sine analytiske og kritiske evner og samtidig lære om de forskjellige spanskspråklige kulturer fra Spania og Latin-Amerika.

Kommunikasjon, tekstproduksjon og analyse er sentrale temaer i emnet.


Anbefalte forkunnskaper

SPA-1110 Innføring i spansk og latinamerikansk historie, SPA-1111 Innføring i spanskspråklig litteratur

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • utviklet sine ferdigheter i å analysere ulike typer av prosatekster
 • tilegnet seg vokabular og uttrykksmåte innen ulike fagområder (journalistikk, film, media og kultur)
 • fordypet sine kunnskaper i den spanskspråklige flerkulturelle verden (med fokus på politiske, sosiale og kulturelle perspektiver)
 • forbedret sine skriftlige ferdigheter i spansk: struktur, retorikk, ortografi

Ferdigheter

Studenten kan:

 • gjenkjenne særtrekk ved ulike typer fagtekster på spansk
 • redegjøre for og analysere et fagspesifikt tema
 • forstå og bruke vokabular og uttrykksmåte innen ulike medier (aviser, tidsskrift, nettsider, blogg, osv)
 • skrive tekster på et korrekt spansk som oppfyller formelle krav

Kompetanse

I henhold til den Felles europeiske referanserammen for språk skal studenten ha nådd kompetansemålene tilsvarende nivå C1. 


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: Undervisningen er beregnet på norskspråklige studenter, men undervisningsspråket vil være spansk.

Eksamensspråk er spansk.


Undervisning

Emnet tilbys i form av forelesning og seminar.

Studentene må jobbe aktivt på egenhånd og/eller i kollokviegrupper med tekstlesing og skriving.

Emnet tilbys i høstsemesteret.

Undervisningsomfanget er 26 timer ( inkludert veiledning).

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • to skriftlige hjemmeoppgaver som skal innleveres til fastsatt frist

Nærmere informasjon om alle arbeidskrav vil bli lagt ut på Canvas i begynnelsen av semesteret.

Alle arbeidskrav evalueres med godkjent/ikke godkjent.

Eksamen består av:

 • én ukes hjemmeeksamen (mellom 1500-2000 ord på spansk)

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg. Eksamen evalueres med bokstavkarakterer (A-F), der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen i StudentWeb er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret. Ny eksamensdato vil bli publisert i StudentWeb ca. 2-3 uker etter oppmeldingsfristen.

Har du spørsmål om eksamen? Sjekk denne nettsiden.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SPA-2113