høst 2021
SVF-1051 Samfunnsvitenskapelig metode - Nettbasert - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Teoretisk og praktisk. Emnet kan tas som enkeltemne.  

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

HEL-1001 Forskningsmetode 10 stp
PED-2000 Innføring i metode og bacheloroppgave i pedagogikk og spesialpedagogikk 10 stp
SVF-1050 Samfunnsvitenskapelig metode 10 stp

Innhold

Emnet gir en bred teoretisk og praktisk innføring i kvantitative og kvalitative forskningsmetoder for samfunnsvitenskapene. Studentene skal bli kjent med hvordan en planlegger og gjennomfører ulike former for kvantitative undersøkelser (spørreskjema og lignende), hvordan en bruker ulike statistiske metoder til å analysere innsamlede data, samt presentere resultatene fra kvantitative undersøkelser. De lærer å planlegge kvalitative studier og samle inn kvalitativt forskningsmateriale, analysere data og presentere studier som er gjort ved hjelp av observasjon, kvalitative intervju, tekster og andre kvalitative metoder.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten 

  • har kunnskap om sentrale temaer innenfor samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder
  • kjenner til forskningsetikk, kvalitative og kvantitative forskningsmetoder og kan oppdatere sin kunnskap innenfor samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder

 

Ferdigheter

Studenten

  • kan anvende kvalitative og kvantitative forskningsmetoder i enkle undersøkelser og vurdere resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid
  • kan reflektere over egen faglig utøvelse

 

Kompetanse

Studenten

  • har innsikt i relevante metoder og kan planlegge og gjennomføre mindre prosjekter, alene og som deltaker i en gruppe, i tråd med etiske krav og retningslinjer for forskning

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Emnet består av en forelesningsrekke i kvantitativ metode (8 dobbeltimer) og en forelesningsrekke i kvalitativ metode (7 dobbeltimer). Forelesningene er streamet.

Det tilbys et nettbasert seminar i kvantitativ metode knyttet til obligatorisk oppgave, og nettbasert seminar knyttet til obligatorisk oppgave i kvalitativ metode. Seminarene vil bestå av blant annet korte innledninger/informasjonsvideoer (streamet eller ved bruk avandre typer programvare) og legger til rette for skriving av obligatoriske oppgaver, samt veiledning i prosessen. I tilknytning til seminarene skal studentene lære statistikk og kvalitative forskningsmetoder gjennom praksis.

Det vil tilbys en ressurspakke som legger til rette for alternative måter å forstå samfunnsvitenskapelig metode utover ordinære forelesninger. Ressurspakken kan for eksempel inneholde filmsnutter med rollespill (intervju m.m.), quiz og andre former for egentesting av kunnskap, samt linker til eksterne ressurser på nett.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Innlevering av to obligatoriske oppgaver. Oppgavene er knyttet til de nettbaserte seminarene: 1) En oppgave i kvalitativ metode basert på feltarbeid, intervju eller dokumentanalyse. Veiledning i det nettbaserte seminaret er obligatorisk.

2) En oppgave i kvantitativ metode basert på tilgjengelige data, tilrettelagt i nettbasert seminar.

 

Begge oppgavene skal inneholde en kort teoretisk innledning som er knyttet til tema for oppgaven.

Begge oppgavene kan skrives i gruppe om det er flere studenter på samme sted som tar det nettbaserte emnet. Oppgavene evalueres av faglærer (godkjent/ikke godkjent)

Eksamen består av:

En ukes hjemmeeksamen som består av en kvantitativ og en kvalitativ del. Kvantitativ og kvalitativ del teller 50 % hver i karaktersetting. Begge delene må vurderes til bestått.

Eksamensoppgavene kan f.eks. bestå av et sett spørsmål knyttet til publiserte forskningsartikler eller lignende materiale som studentene får utlevert.

Eksamensbesvarelsen skal være på 8-10 sider (3200-4000 ord).

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk

Det blir ikke arrangert kontinuasjonseksamen.


  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: SVF-1051
  • Tidligere år og semester for dette emnet