høst 2021
TYS-1003 Elementær tysk syntaks II - 10 stp

Sist endret: 24.09.2021

Søknadsfrist

1. juni (for emner som tilbys i høstsemesteret). 

Emnetype

Emnet inngår i årstudium i tysk, og i studieretning tysk og i tysk som fag 2 innenfor lektorutdanning trinn 8-13. Emnet kan tas som enkeltemne.

Anbefalte forkunnskaper: TYS-1001 Tysk fonetikk og formlære med praktiske øvelser (10 studiepoeng) og TYS-1002 Elementær tysk syntaks I (10 studiepoeng).


Opptakskrav

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).

Innhold

Emnet gir i hovedsak en oversikt over verbalsyntaktiske emner som tempus/modus og infinitte formers syntaks. Her legges det særlig vekt på forskjellen mellom norsk og tysk tempusbruk, samt konjunktivbruken på tysk. Studentene lærer seg i tillegg å analysere enda mer komplekse tyske setninger enn i forrige semester, i særdeleshet med fokus på infinitte verbalformer og infinitivfraser.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskap

  • Studentene skal ha tilegnet seg gode kunnskaper om alle områder innenfor elementær tysk syntaks.
  • Studentene skal ha utviklet god innsikt i og forståelse for tysk verbalsyntaks. Dvs. at de har fått kunnskaper om det tyske verbalsystemet med sin inndeling i ulike modi og bruken av de tyske tempusformene.

Ferdigheter:

  • Studentene skal kunne ta i bruk denne kunnskapen om det tyske verbalsystemet når de bruker målspråket produktivt og/eller reseptivt.
  • Studentene skal kunne ta i bruk denne kunnskapen om det tyske verbalsystemet i situasjoner der de veileder og korrigerer andres muntlige og skriftlige språkbruk.


Undervisnings- og eksamensspråk

Tysk.

Undervisning

Undervisningen foregår i form av forelesninger, seminarer og øvelser. Tilsammen tilsvarer dette ca. 65 t undervisning, dvs. 4 t ukentlig. Det gis i tillegg et øvelseskurs. Det anbefales på det sterkeste å delta jevnlig på dette kurset.

Undervisningen er lagt opp slik at den krever forarbeid, aktiv deltakelse og etterarbeid.

Emnet evalueres hvert tredje år.


Eksamen

Arbeidskrav:

  • Tre hjemmeoppgaver med frist på ca. 7-10 dager. Oppgavene evalueres med godkjent/ikke godkjent. Alle tre oppgavene må være gjennomførte og godkjente for å få anledning til å fremstille seg til avsluttende eksamen.

Eksamen:

  • 4-timers skriftlig skoleeksamen uten hjelpemidler.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk. Ved karakter F/stryk tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding (via Studentweben) til kontinuasjonseksamen/utsatt prøve er 15. januar (for emner som tilbys i høstsemesteret). Dato for kontinuasjonseksamen/utsatt prøve kunngjøres i Studentweben ca. to uker etter oppmeldingsfristen. 


Timeplan

  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: TYS-1003