høst 2021
TYS-3129 Audiovisuelle medier i fremmedspråkopplæringen - 10 stp

Sist endret: 24.09.2021

Søknadsfrist

1. juni (for emner som tilbys i høstsemesteret).

Søknadskode 9371 - Enkeltemner på masternivå. I merknadsfeltet må du oppgi emnekoden på emnet du søker opptak til.


Emnetype

Emnet inngår i masterdelen av lektorutdanning trinn 8-13, studieretning tysk. 

Emnet kan tas som enkeltemne av studenter/søkere som er kvalifisert for opptak til masternivå i tysk (se beskrivelse av opptakskrav under).


Opptakskrav

Bachelorgrad med minimum 80 studiepoeng fordypning i tysk språk og litteratur/kultur, karaktergjennomsnitt C eller bedre. Karaktergjennomsnitt beregnes på bakgrunn av alle emnene som inngår i graden.

Innhold

Emnet tar for seg ulike audiovisuelle medier som for eksempel klassisk spillefilm, filmatisering av litteratur, reklamefilm, serier, videoer på sosiale medier, pedagogiske videoer og/eller musikkvideoer som verktøy i fremmedspråksopplæringen. Stumfilm kan også brukes der det er hensiktsmessig (for eksempel Disneyfilmer som bygger på litterære tekster). Etter ei innføring i faglitteraturen på temaet, undersøkes hvilke medier som egner seg til bruk i undervisningen og på hvilken måte.Vi ser gjennom en del utvalgte filmer og diskuterer kritisk på hvilken måte utklippene/ filmene er egnet eller uegnet for å oppnå et definert læringsutbytte og hvorfor (ikke). Vi kan fokusere på interkulturell kompetanse, kulturell kontrastivitet, grammatiske tema og ikke minst selve språkinnlæringen. Andre del av emnet er mer praktisk og utforskende. Studentene planlegger ei undervisningsøkt for elever på trinn 8-13 og gjennomfører den for en egnet læringsgruppe på trinn 8-13 i skolen eller på 0100- eller 1000-nivå på universitetet eller, når det ikke er mulig, presenterer økten for medstudenter og faglærere. Undervisningsopplegget vil også kunne inkludere en egen video laget for tyskundervisning. Hver student skal få trening i å bruke audiovisuelle medier i en læringssituasjon, men også i å kritisk vurdere eget opplegg. 

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har:

 • gode kunnskap om fagdidaktisk teori om temaet 
 • inngående kunnskap om ulike former for audiovisuelle medier 
 • spesialisert innsikt i bruk av audiovisuelle medier i fremmedspråksopplæringen i tråd med de føringene som settes av gjeldende læreplan for norsk skole 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • planlegge og gjennomføre ei undervisningsøkt der audiovisuelle medier brukes
 • bruke relevant teori for å begrunne valg av medier og didaktisering av medier 
 • analysere og vurdere kritisk eget undervisningsopplegg/ presentasjon 
 • arbeide selvstendig og kreativt 


Undervisnings- og eksamensspråk

Tysk.

Undervisning

To timer i uka eller blokkundervisning (tilsammen 26-28 timer). Undervisningen vil være regelmessig gjennom hele semesteret. Gjennomføring av undervisningsøkt/ presentasjon må avtales spesifikt, fremvisning av film vil også kunne skje utenfor oppsatt timeplan.

Eksamen

Følgende to arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • Som første arbeidskrav skal studentene lage utkast til et undervisningsopplegg med bruk av audiovisuelle medier. Det kan være en film, filmklipp eller pedagogiske videoer. Utkastet skal presenteres for medstudenter, slik at hver student får tilbakemeldinger.
 • Andre arbeidskrav er gjennomføring av ei undervisningsøkt basert på undervisningsopplegg (arbeidskrav 1). Undervisningsøkta kan gjennomføres i en skoleklasse eller for medstudenter og andre inviterte. 

Eksamen: mappeinnlevering

Mappen skal bestå av:

1. Første utkast undervisningsopplegg som ble levert inn som arbeidskrav 2. Andre bearbeidet versjon av undervisningsopplegg (etter tilbakemeldinger) 3. Material i forbindelse med undervisningsopplegget som handouts, arbeidsoppgaver, vokabellister e.l. 4. Refleksjonsnotat på ca. seks sider. Refleksjonsnotatet skal inneholde en teoretisk del som reflekterer fagdidaktisk teori, samt kristisk refleksjon av den praktiske gjennomføringen og arbeidsprosessen rundt.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk. Ved karakter F/stryk tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt prøve i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen/utsatt prøve (via Studentweben) er 15. januar (for emner med ordinær eksamen i høstsemesteret). Ny eksamensdato kunngjøres i Studentweben i begynnelsen av februar (for emner med ordinær eksamen i høstsemesteret).


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: TYS-3129