høst 2021
TYS-3982 Mastergradsoppgave i tysk ved lektorutdanningen trinn 8-13 - 40 stp

Sist endret: 09.03.2021

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på lektorutdanning trinn 8-13, studieretning tysk. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Masteroppgaven er et selvstendig arbeid med et avgrenset tema innenfor tysk språk- kultur- eller litteraturvitenskap. Oppgaven kan ta for seg 1) en faglig problemstilling av relevans for skolen eller 2) et faglig tema som er relevant i forhold til skolens læreplaner og som ses i lys av en fagdidaktisk problemstilling (en integrasjon av disiplinfag og fagdidaktikk). Dersom temaet er rent faglig, skal det kort redegjøres for hvordan dette er relevant for skolen.

Tema for masteroppgaven bestemmes av studenten i samråd med veileder. Oppgaven kan gjerne skrives i tilknytning til et forskningsprosjekt eller med utgangspunkt i et undervisningsemne. Dersom studenten planlegger en oppgave der datamateriell skal samles inn i skolen, bør studenten starte planleggingen allerede i 1. eller 2. semester av masterstudiet. 

Oppgaven skal være et kortere arbeid på 40-70 tekstsider. Dersom illustrasjoner og/eller materialpresentasjon er omfattende, kommer dette i tillegg til det vanlige sidetallet. Dersom oppgaven omfatter lyd- og bildemedier e.l., skal den likevel være på minst 30 tekstsider.

Vanligvis skrives masteroppgaven individuelt, men to eller tre studenter på samme kull kan også skrive oppgave i fellesskap. Når to eller tre studenter skriver oppgave sammen, skal omfanget økes med henholdsvis 50 % og 100 %, og det skal framgå hva hver student har bidratt med.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har:

 • inngående kunnskap om det valgte tema 
 • stor forståelse av et avgrensa område av faget 
 • kunnskap om problemstillingens relevans i forhold til profesjonsutøvelsen 
 • kjennskap til aktuelle etiske krav og retningslinjer for forskningsfeltet
 • grunnlag for videre forskning innenfor faget

Ferdigheter

Studenten kan:

 • formulere et forskningsspørsmål og planlegge et metodisk opplegg for ei utforsking av spørsmålet 
 • mestre litteratursøk og bruk av forskningslitteratur
 • analysere data fra undersøkelsen og drøfte og konkludere ut fra forskningsspørsmålet
 • reflektere over emnet i et profesjonsperspektiv
 • utforme et større skriftlig arbeid der det gjøres greie for arbeidet i et klart og korrekt språk

Kompetanse

 • behandle et faglig tema på tilfredsstillende teoretisk og metodisk grunnlag innenfor et felt som er relevant for profesjonsutøvelsen
 • evne til kritisk faglig vurdering
 • jobbe selvstendig med prosjektarbeid og problemløsning ved å bearbeide, organisere og drøfte et større materiale ut fra en høvelig metodikk


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk: tysk.

Undervisning

Masteroppgaven er et selvstendig arbeid med veiledning. Det oppnevnes vanligvis én veileder. Veiledning gis individuelt, eller i gitte tilfeller i gruppe. Skriveseminar (masteroppgaveseminar) arrangeres minimum én gang i høstsemesteret og én gang i vårsemesteret. Ytterligere masteroppgaveseminar kan tilbys ved behov.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • En muntlig presentasjon på masteroppgaveseminaret (skriveseminaret) av første utkast av prosjektskissen. Presentasjonen gjøres før innleveringen av endelig prosjektskisse 1. november.
 • En prosjektskisse på 5-7 sider inkludert referanser. Mot slutten av det første semestret av arbeidet med masteroppgaven skal det leveres en prosjektskisse der det klargjøres hva som er tema og problemstilling for oppgaven, hva slags materiale den skal bygge på, hva slags teori og metode som er tenkt brukt, hvordan oppgaven er tenkt disponert, og hvordan det videre arbeidet med oppgaven er planlagt. Prosjektskissen skal godkjennes av veileder(ne) og må være levert innen 1. november.
 • I vårsemesteret (siste semester med arbeid på masteroppgaven) holdes en presentasjon av masteroppgaven på masterseminaret innen 20. april.

Eksamen består av:

 • Masteroppgave 40-70 sider på tysk.

Når eksamen i alle andre emner på lektorutdanningen er bestått, kan studenten framstille seg til endelig eksamen, i form av innlevering av masteroppgaven. Dersom studenten ikke har bestått alle andre emner, må det foretas en vurdering om kandidaten kan levere sin masteroppgave i det aktuelle semesteret eller ikke. Masteroppgaven må leveres innen 15. mai for evaluering i vårsemesteret og innen 1. november for evaluering i høstsemesteret. Masteroppgaven leveres i MUNIN.

Alle skriftlige arbeid er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg. 

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk. Ved karakter F/stryk tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar ved ordinær eksamen i høstsemesteret og 15. august ved ordinær eksamen i vårsemesteret.


Timeplan


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 40
 • Emnekode: TYS-3982