høst 2020
TEK-6009 Byggeplassledelse og prosjektstyring - 0 stp

Sist endret: 01.03.2021

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Nettbasert studium med undervisning og oppgavegjennomgang over 8 påfølgende uker.

Belastning: 40 timer inkl. forelesning og selvstudium.


Innhold

Faglig innhold:

 • Beskrive de ulike aktører og deres oppgaver i en byggesaksprosess samt reflektere over deres betydning og innvirkning på den totale prosess
 • Identifisere og vurdere det juridiske grunnlag for et anbud/kontrakt herunder byggebeskrivelsen og økonomi
 • Liste opp og gjøre rede for de mest sentrale bestemmelser som regulerer forholdet mellom forbruker og profesjonell aktør i byggesaker samt mellom profesjonelle aktører
 • Identifisere og liste opp de viktigste bestemmelser knyttet til HMS i lovverket og anvende dette på byggeplassen
 • Redegjøre for oppbygningen av plan- og bygningsloven, herunder funksjonskrav og regelverk for saksbehandling
 • Gjøre rede for hovedprinsipper i forvaltningsretten samt beskrive sammenhenger mellom FVL og PBL
 • Anvende Plan- og bygningsloven til å vurdere ulike tiltak
 • Velge hensiktsmessig organisasjonsform for byggeprosjekter
 • Utarbeide og forhandle om ulike typer av betalingsplaner
 • Utarbeide plandokumenter samt etablere et system for rapportering og oppfølging av prosjekter
 • Analysere produktivitet, fremdrift og lønnsomhet i byggeprosjekter
 • Identifisere avvik og tillegg i byggeprosjekter
 • Utarbeide prognoser og korrigerende tiltak
 • Praktisere anerkjente metoder for ledelse av eget personell og underentreprenører

Det legges også vekt på hvordan lovverket anvendes for å sikre enkeltindividet og samfunnets interesser i byggesaker, de øvrige spilleregler mellom de ulike aktører i utførelsesprosessen samt de grunnleggende elementene i prosjektstyring og prosjektøkonomi.

Emnet benytter en kombinasjon av tradisjonelle forelesninger kombinert med casebasert gruppearbeid.


Hva lærer du

Kursbeskrivelse:

Etter å ha gjennomført dette kurset har kandidaten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kurset tar for seg alle sider av byggesaken som prosjekt, sett fra myndighetene og de ulike aktørers perspektiv. Fokus vil imidlertid være organisering og ledelse av byggeprosjektet i selve utførelsesfasen. Gjennom kurset skal kandidaten få et grunnlag for å arbeide som prosjektleder og byggeplassleder.

 • Prosjektledelse og driftsplanlegging
 • Generell ledelsesteori
 • Offentligrettslige forhold knyttet til byggesak
 • Privatrettslig forhold, entrepriserett
 • HMS

Etter kurset skal kandidaten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Kandidaten skal etter endt kurs ha kunnskaper om lover, regelverk og styrende dokumenter samt kunne oppbygging og organisering av bygg- og anleggsprosjekter og ledelse av en byggeplass.

Ferdigheter:

Kandidaten skal kunne finne frem de rette styringsdokumenter ift. Bygge og anleggsarbeider. Veilede om kontakt med offentlige myndigheter. Gi anbefalinger for entrepriser former og kontraheringstyper. Gi råd og innspill om internkontroll og HMS i forbindelse med byggeprosjekter og ledelse av byggeplassen.

Kandidaten skal kunne starte prosjekter som arbeidsform, og bruke innlært verktøy for å sette sammen en prosjektorganisasjon for mest mulig optimal gjennomføring. Forstå prinsipper vedrørende avvik, endring og evaluering for erfaringsoverføring.

Kompetanse:

Kandidaten kjenner regelverket, dets opprinnelse, mål og mening. Har forståelse for og respekt for anvendelsesområdene. Kan hurtig og effektivt finne frem korrekte nødvendige dokumenter som medfører en enklere saksgang. 

Kan bruk av prosjekt som organisasjonsform og arbeidsform, inkludert kunnskap om teamsammensetning, rolle- og oppgaveforståelse for gjennomføring og ledelse av et prosjekt.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Nettbasert undervisning og selvstudium (kurs). Foreleser kan kontaktes per mail og telefon.

Eksamen

Arbeidskrav:

Prosjektoppgave.

Kurset kombinerer teori og praksis på en spennende og relevant måte, og kandidatene vil arbeide både selvstendig og i grupper med andre. Arbeidsformene omfatter forelesninger, praktiske oppgaver både individuelt og i grupper, problemorientert undervisning, samarbeidslæring, veiledning og tverrfaglige prosjekter i samarbeid med næringslivet.

Kontinuasjon: Det gis ikke rett til kontinuasjon.

Ved å ta dette kurset, vil du kunne få utstedt et kursbevis dersom du gjennomfører kurset.


Timeplan


 • Om emnet
 • Studiested: Nettbasert |
 • Studiepoeng: 0
 • Emnekode: TEK-6009
 • Undersider