høst 2020
TEK-6010 Kontraktsrett i bygge bransjen - 0 stp

Sist endret: 01.03.2021

Emnetype

Emnet kan tas som enkelt emne.

Nettbasert studium med undervisning og oppgavegjennomgang over 8 påfølgende uker.

Belastning: 40 timer inkl. forelesning og selvstudium.


Innhold

Faglig innhold er:

 • rettskildesituasjonen innenfor entrepriseretten
 • entreprenørenes sentrale forpliktelser
 • vederlags- og oppgjørsreglene innenfor entrepriseretten, herunder endringer, og retten til vederlagsjustering og fristforlengelse som følge av endring
 • risikoen for oppfyllelsesvanskeligheter innenfor entrepriseretten, forsinkelse, retten til fristforlengelse, forsering og forsinkelsesbeføyelsene
 • mangler ved kontraktarbeidet
 • overtakelse av kontraktarbeidene, herunder overtakelsesmåtene, gjennomføringen av overtakelsesforretninger og overtakelsesvirkningene
 • ulike vederlagsformater og reglene om betalingen av entreprenørens vederlag
 • regler for avbestilling

Emnet benytter en kombinasjon av tradisjonelle forelesninger kombinert med casebasert gruppearbeid.


Hva lærer du

Kursbeskrivelse:

Etter å ha gjennomført dette kurset har kandidaten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kurset tar for seg entrepriserett i bygg- og anleggsbransjen. Emnet passer for deg som jobber i ulike roller innenfor bransjen, og som ønsker mer kunnskap om regelverket og praktiske forhold innenfor dette fagområdet. Entrepriserett omhandler forholdet mellom byggherre og entreprenør ved gjennomførelse av bygg- og anleggsprosjekter.

Etter kurset skal kandidaten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Kandidaten skal etter endt kurs ha kunnskaper om ulike entrepriseformer, entreprenørens forpliktelser og juridiske forhold.

Ferdigheter:

Kandidaten skal kunne organisere en byggesak og viktige forhold knyttet til inngåelse av entrepriseavtaler. Kandidaten skal ha ferdigheter innenfor og betydningen for fastlegging av innholdet av ulike entreprisekontrakter.

Kompetanse:

Kandidaten kjenner regelverket, dets opprinnelse, mål og mening. Har forståelse for og respekt for anvendelsesområdene. Kan hurtig og effektivt finne frem korrekte nødvendige dokumenter som medfører en juridisk kontraktsrett i bransjen. 

Kan bruk aktuelle standarder og lovverk. Herunder blant annet; NS 3400 - Regler om anbudskonkurranser for bygg og anlegg, NS 3430 - Alminnelige kontraktsbestemmelser om utførelse av bygg og anleggsarbeider og NOU 1992 - Forbrukarentrepriselov. Samt en generell oversikt over juridiske forhold i bransjen.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Nettbasert undervisning og selvstudium (kurs). Foreleser kan kontaktes per mail og telefon.

Eksamen

Arbeidskrav:

Prosjektoppgave.

Kurset kombinerer teori og praksis på en spennende og relevant måte, og kandidatene vil arbei.de både selvstendig og i grupper med andre. Arbeidsformene omfatter forelesninger, praktiske oppgaver både individuelt og i grupper, problemorientert undervisning, samarbeidslæring, veiledning og tverrfaglige prosjekter i samarbeid med næringslivet.

Kontinuasjon: Det gis ikke rett til kontinuasjon.

Ved å ta dette kurset, vil du kunne få utstedt et kursbevis dersom du gjennomfører kurset.


Timeplan


 • Om emnet
 • Studiested: Nettbasert |
 • Studiepoeng: 0
 • Emnekode: TEK-6010
 • Undersider