vår 2021
KVE-2023 Språklig prosjektarbeid i kvensk - 10 stp

Sist endret: 11.08.2021

Søknadsfrist

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorprogrammet i kvensk. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper: KVE-1006 Praktisk kvensk 1, KVE-1007 Kvensk grammatikk 1, KVE-1008 Praktisk kvensk 2, KVE-1009 Kvensk grammatikk 2, KVE-2020 Praktiske skriveferdighet og tekstkunnskaper, KVE-2010 Kvenske dialekter og tale

Søknadskode: - 9199 - enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner


Innhold

Studentene skal få innføring i språklig innsamlingsarbeid der enten muntlig eller skriftlig bruk av kvensk utgjør kildematerialet. Arbeidet skal gi en fordypning innen et bestemt tema, og det skal bidra til å utvikle praktisk evne til å forstå bruken av aktuelle ord/stedsnavn og den semantiske relasjonen mellom forskjellige ord/stedsnavn. Alternativt kan studenten lage enten lyd- eller videopptak på kvensk med en eller flere informanter. Arbeidet skal allment forbedre studentenes evne til å utvide sitt ordforråd i kvensk, og utvide deres evne i å forstå muntlig eller skriftlig kvensk. Studentene skal samle inn 50-100 kvenske ord om et bestemt tema, enten gjennom intervju, arkivmateriale eller fra skriftlig materiale. Tema kan være stedsnavn eller annet ordtilfang. Tema avtales med faglærer på første studiesamling. Lyd- eller video-opptakene må ha ca. 3 timers lengde. Studenten lærer hvordan man skal transkribere lydopptakene.

Anbefalte forkunnskaper

KVE-1006 Praktisk kvensk 1, KVE-1007 Kvensk grammatikk 1, KVE-1008 Praktisk kvensk II, KVE-1009 Kvensk grammatikk II, KVE-2010 Kvenske dialekter , KVE-2020 Praktisk skriveferdighet og tekstkunnskap

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om

  • hvordan man samler inn og bearbeider språklig material fra ulike kilder
  • prinsipper i språklig dokumentasjonsarbeid

Ferdigheter

Studenten kan:

  • planlegge og gjennomføre innsamling av språklig material
  • bearbeide materialet som er samlet inn
  • utvide sitt ordforråd i kvensk og i muntlig eller skriftlig kvensk


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: Kvensk og norsk.

Eksamensspråk er kvensk.


Undervisning

Det blir ei obligatorisk studiesamling i begynnelsen av semesteret med orientering om prosjektarbeidet. Studentene vil få individuell veiledning til arbeidet er gjennomført. Emnet tilbys annet hvert vårsemester. Hvis emnet ikke rekrutterer nok studenter for å tilby ordinær undervisning, vil arbeidsformen være individuell veiledning.

Kvalitetssikring:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

•    Tema til ordartikler må godkjennes av faglærer. Studentene leverer i begynnelsen et førsteutkast til 5-10 ordartikler.

•    De som velger å lage lydopptak må levere et førsteutkast til transkribering av kvensk dialektopptak på ca. 2 sider.

•    Førsteutkast diskuteres med og godkjennes av faglærer.

Eksamen består av:

•    En semesteroppgave som består av 50-100 ordartikler eller en transkribert tekst av ca. 3 timers lydopptak. Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. En semesteroppgave som har fått karakteren F (ikke bestått), kan leveres inn til ny vurdering i omarbeidet form. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: KVE-2023