vår 2021
KVE-2110 Prosjektarbeid i kvensk kultur - 10 stp

Sist endret: 11.08.2021

Søknadsfrist

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner (ikke realfag), lavere grad.


Obligatorisk forkunnskapskrav

KVE-1110 Kvensk kultur og litteratur, KVE-1120 Fordypning i kvensk kultur og litteratur

Studiepoengreduksjon

KVE-6130 Prosjektarbeid i kvensk kultur 10 stp

Innhold

Studenten skal velge, og presentere et objekt innen kvensk kultur. Objektet kan være et kvensk miljø, muntlig tradisjon, bildemateriale, etnografisk materiale (f.eks. ett redskap, verktøy, hus el.), eller musikk. Objektet skal presenteres i form av en skriftlig oppgave, eventuelt komplimentert med fotografier og/eller lydband. Studenten skal begrunne sitt valg, relatere det valgte kulturobjektet til kvensk kultur generelt og drøfte dets innhold og betydning.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:Kunnskaper

 • Studenten har kunnskaper om:
 • kvensk kultur og kulturelle fenomen i relevant kontekst
 • de viktigste kvenkultursamlingene

Ferdigheter Studenten kan:

 • plassere de enkelte kulturuttrykk i en større kulturhistorisk og etnisk sammenheng
 • analysere både nyere og tradisjonell kvenkultur med metoder innenfor kulturforskning
 • analysere fenomener innen minoritetskultur, spesielt kvensk, på egen hånd og med en velegnet metode
 • søke kunnskap i de viktigste kvenkultursamlingene
 • planlegge, avgrense og skrive en strukturert oppgave på egen hånd


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisning og veiledning gis via Canvas og via e- post. Undervisningen skal hjelpe studenten til å velge objekt for sitt feltarbeid og veilede studenten til arbeidsmetoder innen det valgte området. Prosjektarbeidet begynner ved semesterstart.

Kvalitetssikring: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • plan og disposisjon til den skriftlige oppgaven må godkjennes av læreren

Eksamen består av:

 • en skriftlig oppgave på 8-10 sider, som leveres inn i slutten av semesteret

Eksamensspråk: Norsk/kvensk.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg. Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen: Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: KVE-2110