vår 2021
KVI-3220 Selvvalgt fordypning - 20 stp

Sist endret: 11.08.2021

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er valgfritt i mastergradsprogrammet i kunsthistorie og kan tas som enkeltemne av studenter som kvalifiserer for opptak til mastergradsprogrammet i kunsthistorie.

Opptakskrav

Bachelorgrad, eller tilsvarende gradsutdanning, med fordypning (80 stp) i kunsthistorie. Av de 80 stp må 60 stp være fra 1000-nivå og 20 stp fra 2000-nivå. I tillegg kreves det et karaktergjennomsnitt tilsvarende C (2,5) eller bedre i disse emnene.

Søknadskode 9371 - enkeltemner på masternivå.


Studiepoengreduksjon

KVI-3220 Prosjektforberedende lesekurs 20 stp
KUNSTHFSP Kunsthistorie hovedfag: Særpensum 20 stp

Innhold

Fordypningen du velger skal ha kunsthistorisk art eller relevans, gjerne knyttet til BA-emnet KVI-2020 Art in the Contact Zone, som tilbys i samme semester, eller et annet fokus etter avtale med emneansvarlig faglærer. Målet er fordypning på høyt nivå på grunnlag av selvvalgt litteratur og, dersom det lar seg gjennomføre, en ekskursjon, muligens til Oslo med analyser av kunstverk in situ. Dersom hovedvekten legges på empiriske eller verkorienterte studier skal disse være støttet av litteratur som behandler relevante metodiske, teoretiske og/eller begrepsmessige spørsmål på høyt nivå. Tilsvarende skal emner med hovedvekt på teori/metode/begreper være støttet av forskningsbasert litteratur som inkluderer relevant empiri eller studier av kunstverk.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Studenten har

 • inngående forståelse av begreper og teorier som anvendes i forskningslitteraturen om det valgte emnet
 • spesialkunnskap om kunstnerisk eller kunstrelatert empiri som hører inn under emnet
 • kjennskap til tverrfaglige analyser av relevante begreper, teorier og eventuelle empiriske forhold slik disse trekkes inn i forskningslitteraturen i emnet

Ferdigheter

Studenten kan:

 • analysere og kontekstualisere kunstverk ut fra flere perspektiver
 • reflektere kritisk om de kunstvitenskapelige begreper og metoder som hører inn under emnet

Kompetanse

Studenten kan:

 • gi en selvstendig skriftlig og muntlig analyse og diskusjon av de sentrale problemstillingene i emnet
 • ta i bruk faglige spørsmål og framgangsmåter i emnet på tilsvarende områder, samt kommunisere dette til fagfolk og til allmennheten for øvrig


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Noe undervisning kan bli gitt på engelsk. Det er mulig å søke om annet språk til eksamen.

Undervisning

Emnet er basert på forelesninger, seminarer og/eller samlinger. Det legges også opp til en ekskursjon(frivillig) der også andre studenter i masterprogrammet i kunsthistorie kan delta, foruten studenter på bacheloremnet KVI-2020 Art in the Contact Zone, som tilbys samtidig. Seminarene åpner for seminarinnlegg knyttet til deltakernes temaer, samt diskusjoner  og utdypninger til dette. Det anbefales i tillegg å følge undervisningen i bacheloremnet. 

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • Levere oversikt over selvvalgt pensum. Frist: 20. februar i vårsemesteret.

Eksamen består av:

 • En hjemmeoppgave med varighet 10 dager og omfang 10 sider.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: TimeS New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen: Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: KVI-3220