vår 2021
MDV-1206 Prosjektoppgave i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap - 20 stp

Sist endret: 22.08.2021

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på årsstudiet i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap. Emnene i første semester må være gjennomført før man får veiledning og kan levere semesteroppgaven. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Prosjektoppgaven er et mindre praksisforankret prosjekt der studentene planlegger, gjennomfører og evaluerer en bibliotekfaglig aktivitet knyttet til et praksissted. Emnene i første semester i årsstudiet må være gjennomført før man får starte på prosjektoppgaven. Tema for prosjektoppgaven skal være relevant for praksisstedets virksomhet og avtales tidlig i perioden. I forkant av praksisperioden får studentene en elementær innføring i prosjektarbeid og relevant forskningsmetode. Studentene skal utarbeide en prosjektskisse før praksisperioden tar til.

Praksissted må være i folke-, skole- eller fagbibliotek, eller andre organisasjoner som organiserer, gjenfinner og formidler dokumenter. I praksisperioden vil studenten få innblikk i ulike deler av bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap slik det kommer til syne i arbeidsfeltet.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har

 • kunnskap om prosjektarbeid og forskningsmetode
 • innsikt i de ulike arbeidsprosessene som foregår i praksisinstitusjoner
 • kunnskaper, primært innafor det aktuelle temaet som oppgaven omhandler, men også innafor andre områder (eksemplarisk læring)
 • kjennskap til strategier og metoder for å gjennomføre et systematisk forsknings og utviklingsarbeid.

Ferdigheter

Studenten kan:

 • benytte relevant teori og forskningsmetode til analyse av informasjonsfaglig virksomhet
 • planlegge og gjennomføre et mindre prosjektarbeid med utgangspunkt i egen praksis
 • formidle erfaringer og resultater gjennom skriftlige og muntlige framlegg

Kompetanse:

Studenten kan:

 • utveksle synspunkter med andre og vurdere aktiviteten på arbeidsstedet på bakgrunn av teoretiske overveielser
 • samhandle med veiledere og andre i praksisfeltet om gjennomføring av et mindre forsknings- og utviklingsarbeid.
 • reflektere over egne undersøkelser ut fra etiske standarder og metodekritiske overveielser
 • se verdien av fornyelse og læring som viktig del av profesjonsutøvelsen


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Andre eksamensspråk er mulig etter søknad.

Undervisning

Emnet består av tre hoveddeler:

1) praksisforberedende seminarer, utarbeiding av prosjektskisse, og en innføring i relevant forskningsmetode (forelesning og seminar)

2) prosjektseminar knyttet til erfaringsutveksling/praksisrefleksjon og prosjektoppgaven

3) utarbeidelse av en prosjektoppgave over selvvalgt tema knyttet til praksisen. Prosjektoppgaven skrives på grunnlag av data fra praksisoppholdet. Prosjektoppgaven skrives under veiledning og det gis to veiledninger.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent til fastsatt frist før man kan fremstille seg til eksamen:

Emnene i første semester i årsstudiet må være gjennomført før man får starte på prosjektoppgaven

 • Levere og presentere prosjektskisse før praksisstart (2-3 sider)
 • Bestått praksis
 • En skriftlig disposisjon av prosjektoppgaven (2-4 sider), samt muntlig presentere utkast til prosjektoppgave på prosjektseminar etter gjennomført praksis

Eksamen består av:

 • Prosjektoppgave på ca. 20 sider.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt, 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg

Kontinuasjonseksamen: Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: MDV-1206