vår 2021
SPA-2981 Fordypningsoppgave i spansk litteratur/kultur (lektorutdanningen trinn 8 - 13) - 10 stp

Sist endret: 26.02.2021

Emnetype

Fordypningssoppgaven i spansk litteratur/kultur er obligatorisk for studenter på lektorutdanning trinn 8 - 13 med studieretning spansk.

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.


Innhold

Fordypningssoppgaven skal gi studentene mulighet til å fordype seg i et avgrenset tema innenfor studieretningsfaget og forberede for masteroppgaven ved å gi øvelse i akademisk skriving.

Tema for oppgaven velges i samråd med faglærer innenfor litteratur-/kulturdelen av faget. Tema kan velges i tilknytning til undervisningen i et 2000-emne som går i samme semester, eller med utgangspunkt i et tidligere 1000-emne.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • kunnskap om hvordan en kan utforme en litteratur-/kulturvitenskapelig problemstilling
 • forståelse for hvordan en med utgangspunkt i egen problemstilling tilegner seg teori og/eller empirisk materiale for en selvstendig litteratur-/kulturvitenskapelig drøfting
 • god innsikt i en avgrenset del av faget

Ferdigheter

Studenten kan:

 • presentere et faglig innhold på korrekt språk og med god framstillingsform
 • drøfte et utvalgt tema ut fra ulike kilder og tilnærmingsmåter
 • bruke kilder og referanser etter fagets akademiske standard
 • behandle et faglig tema på en etisk forsvarlig måte


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisning/veiledning knyttet til fordypningssoppgaver i spansk blir gitt på spansk med norsk som støttespråk.

Fordypningssoppgaver i spansk litteratur/kultur skal skrives på spansk.


Undervisning

Undervisningen består av veiledning som gis individuelt og/eller i gruppe. Om det gis gruppeveiledning, må studentene være forberedt på å legge fram problemstillingen og mindre deler av oppgaven til diskusjon der. Studentene vil få individuell veiledning i samband med valg av tema for oppgaven, etter innlevert oppgaveutkast om lag midtveis i semesteret og på hele oppgaven mot slutten av semesteret. Slik individuell veiledning forutsetter at studentene overholder frister satt av faglærer.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Ved starten på semesteret skal studentene diskutere tema og opplegg for oppgaven pluss aktuell pensumlitteratur med faglærer og få dette godkjent, og om lag midtveis i semesteret - innen frist fastsatt av faglærer - skal det leveres inn et oppgaveutkast.

Eksamen består av:

 • en semesteroppgave som skal leveres innen oppgitt frist, og som vurderes med karakterene "Bestått" og "Ikke bestått".

Oppgaven skal være på 12-15 sider  og skrives under veiledning om et selvvalgt tema godkjent av faglærer.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Det skal framgå av innholdet i semesteroppgaven at pensumet i emnet er benyttet under arbeidet med oppgaven.

Etter avtale med faglærer kan oppgaven skrives av to eller tre studenter i fellesskap. Omfanget av oppgaven må da økes med henholdsvis 50 og 100 %. Studenter som skriver oppgave sammen, får samme karakter.

 

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakter "Ikke bestått" til ordinær eksamen har studentene anledning til å kontinuere. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Ved kontinuasjonseksamen leverer en inn samme oppgave i revidert form. I samband med revisjonen har studenten krav på veiledning én gang.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SPA-2981
 • Undersider
 • Kontaktpersoner
 • Lovisa Bergmann


  Studiekonsulent for MA English Acquisition and Multilingualism, MA Theoretical Linguistics, spansk, og norsk for internasjonale studenter
  Telefon: +4777660291 lovisa.bergmann@uit.no