vår 2021
AUT-2503 Elektrisitetslære - 5 stp

Sist endret: 11.08.2021

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 9391

Anbefalte forkunnskaper: Fag fra første semester av utdanning for automasjonsingeniør.


Innhold

Introduksjon, grunnbegreper
Kort repetisjon av ellære.
Størrelser og enheter (egenrepetisjon/selvstudium)
Repetisjon - Ohms lov, serie-/ parallellkretser samt energi og effekt.
Definisjoner av ladning, strøm, spenning og resistans.
Oppbygging og bruk av ohm-, ampere- og voltmeter.

Serie- og parallellkretser
Resistanser og spenningskilder i serie og parallell, samt blandet kopling (serie-parallellkretser). Kirchhoffs spennings- og strømlov. Effekt.
Resistans i ledere, spennings- og effekttap i ledere.
Spenningsdeler og strømdeler. Spennings-/strømkildemodell.
Wheatstones målebro.
Prinsipp/oppbygning og bruk av volt-, ampere- og ohmmeter.

Kretsanalyse / kretsteoremer
Bruk av Kirchhoffs lover. Superposisjonsprinsippet.
Thevenin’s og Norton’s teoremer. Maskelikninger.

Kondensatorer:
Litt om elektriske felt. Kondensatorens oppbygging, egenskap (virkemåte), kapasitans, serie- og parallellkopling, ladningsfordeling.
Inn- og utkopling av kondensatorer i likestrøms-kretser med resistans.

Magnetisme:
Magnetiske grunnbegreper.

Induktanser (spoler):
Magnetisk induksjon – indusert spenning.
Spolens egenskap (virkemåte).
Magnetiskfelt omkring strømførendeleder og litt om transformatorprinsippet.
Inn- og utkopling av spoler i likestrøms-kretser med resistans.

Vekselstrøm
Introduksjon (uten bruk av kompleksmetoden).
Sinusspenning og strøm. Middelverdi og effektivverdi.
Vekselstrømkretser (RC-, LC- og RLC-kretser). Reaktans, impedans, spenning, strøm, effekt, faseforskyvning og viserdiagram.
Komplekse tall og kompleksmetoden brukt


Hva lærer du

Kunnskap og forståelse

 • Grunnleggende kunnskaper innen elektroteknikk.
 • Kunnskap innenfor kjerneområdene el-lære, kretsanalyse og tilhørende teoremer.

Ferdigheter

 • Kan arbeide i relevante laboratorier med målemetoder, feilsøking og bruk av relevante instrumenter og programvarer
 • Kan anvende matematiske kunnskaper for analytiske beregninger og vurderinger

Generell kompetanse

 • Har god forståelse av relevante definisjoner og begreper, samt anvendelse av teori og metoder.
 • Kan kommunisere med andre om problemstillinger omkring ellære og elektriske begreper.
 • Har et godt grunnlag for videre emner i studieplanen og eventuelt videre studier

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, laboratoriearbeid og regneøvinger.

Eksamen

Arbeidskrav:

For å få adgang til eksamen, må regneøvinger og 3 laboratorieøvinger inkl. forarbeider og rapporter være godkjent.

Eksamensform:

4 timers skriftlig skoleeksamen

Vurderingsuttrykk: Bokstavkarakter

Kontinuasjon: Det gis rett til kontinuasjon.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: AUT-2503