vår 2021
AUT-2607 Styringsteknikk - 10 stp

Sist endret: 09.04.2021

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne. 

Opptakskrav

Forkunnskapskrav: Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. Anbefalte forkunnskaper: Grunnleggende innføring i programmering

Innhold

PLS-Programmering

Om PLS-er: Oppbygning og prinsipiell virkemåte. Konfigurering. Adressering.

Signaler og utstyr: Diskrete signaler og digitalt utstyr. Sampling og diskretisering. Analoge signaler og analogt utstyr. Givere, sensorer og aktuatorer. Tilkobling. Kabling. Støy og filtrering. Kommunikasjon med PLS og mellom PLS-er. Aksess over Ethernet. Lagring av logge-data til SD-kort/datafil.

Planlegging og metodikk: Prosessbeskrivelse. I/O-liste. Kravspesifikasjoner. Kombinatorisk og sekvensielt design. Sekvensdiagram. Flytskjema. Tilstandsdiagram.

IEC 61131-3: Navngiving. Konvensjonell adressering vs. variable og objekt. Variable og variabeltyper. Datatyper. Variabeldeklarering. I/Oadressering. Tasks.

Programmering: Fra kildekode til maskinkode. POUs. Standard funksjoner og funksjonsblokker. Definering, koding og kall av egnedefinerte funksjoner og funksjonsblokker. Debugging. Funksjonsblokkdiagram (FBD). Ladderdiagram (LD). Strukturert tekst (ST). Sekvensielle Funksjonskart (SFC). Debugging. Handtering av analoge signal og regulering med PLS.

LabView

Introduksjon til LabView: Introduksjon til grafisk programmering og bruk av datakommunikasjon og I/O kort til datainnsamling, styring og regulering av ekte prosesser og simulerte prosessmodeller. 


Hva lærer du

Kunnskap

 • Har dybdekunnskaper innen virkemåte og anvendelse av PLS-er og om ulike programmeringsspråk.
 • Kan det essensielle i standarden IEC61131-3.
 • Har grundige kunnskaper om metodiske fremgangsmåter for design og utvikling av strukturerte PLS-program.
 • Kan flere programmeringsspråk og deres styrker og svakheter.
 • Kan bruk av grafisk programmering i LabVIEW.
 • Kan bruke I/O-kort til datainnsamling og output.

Ferdigheter

 • Kan kople opp PLS-er, konfigurere disse, legge til bibliotek og implementere programkode.
 • Kan kople til ulike typer sensorer og aktuatorer.
 • Kan lage programmer for automatisk styring av mindre prosessavsnitt.
 • Kan lage enkle grafiske visualiseringer (web-grensesnitt) i CODESYS og logge data til fil.
 • Kan anvende LabView til styring og regulering av både ekte prosesser og simulerte prosessmodeller, samt lage enkle grafiske operatørgrensesnitt for dette.

Generell kompetanse

 • Er i stand til å anvende tilegnet kunnskap til å programmere og implementere en automatisert styring med en tilhørende enkel GUI. 
 • Forstår andre anvendelser og muligheter av/med LabView
 • Vet forskjellen mellom kildekode og maskinkode.
 • Planlegger, strukturerer og dokumenterer programkode.  


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen vil i utgangpunktet foregå på norsk, men dersom utvekslingsstudenter følger emnet, kan forelesningene bli gitt på engelsk.

Undervisning

Forelesninger og trening under veiledning på lab. Obligatoriske øvinger.  

Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent for å få adgang til eksamen:

 • 5-6 øvinger i PLS
 • 1-2 tradisjonelle laboppgaver om PLS og tilhørende utstyr.
 • 1 større prosjekt, muligens inndelt i moduler, i LabView

Eksamensform: 4 timers skriftlig eksamen.

Vurderingsuttrykk: Bokstavkarakter.

Kontinuasjon: Det gis ikke rett til kontinuasjon.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: AUT-2607
 • Undersider