vår 2021
BIO-1601 Innføring i mikrobiologi - 5 stp

Sist endret: 11.08.2021

Søknadsfrist

Søknadsfrist enkeltemner: 1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret. Dette gjelder kun opptak til enkeltemner.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for Bch i Biologi, Bch i biomedisin, Bch i bioteknologi, Bch i ernæring, Lektorutdanningen trinn 8-13 - studieretning biologi og i Akvamedisin. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse, samt følgende spesielle opptakskrav:

Matematikk R1 eller matematikk S1+S2 og i tillegg ett av følgende programfag:

 • Matematikk (R1+R2)
 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

Søknadskode 9197 enkeltemner i realfag.


Studiepoengreduksjon

MBI-1001 Celle- og molekylærbiologi 5 stp

Innhold

Emnet gir studenter innen biofag en innføring i sentrale mikrobiologiske temaer. Disse inkluderer mikroorganismenes evolusjon, deres struktur og biologi, mikrobiell vekst og kontroll av denne (herunder bruk av antibiotika), virus partiklenes struktur og biologi. Videre behandles sykdomsfremkallende interaksjoner mellom mikroorganismer og menneske og de mest sentrale antimikrobielle immunmekanismene. Gjennom laboratorieøvelser gis det trening i sentrale teknikker som rendyrking og mikroskopering og man studerer bakterievekst og hvordan denne påvirkes av faktorer som antibiotika og UV-bestråling.

Anbefalte forkunnskaper

BIO-0001 Grunnleggende biologi, KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi

Hva lærer du

Ved fullført emne skal studenten:

Ha kunnskap om:

 • Inndelingen av «livets tre» i 3 domener og de viktigste strukturelle forskjellene mellom Archaea, bakterier og eukaryoter.
 • Forskjellige hovedstrukturer hos prokaryote celler og oppbygningen av viktige strukturelle elementer på cellas overflate, i celleveggen, membraner / transportsystemer og cytoplasma.
 • Sentrale temaer innen virusbiologi, som struktur, formering, virusinfeksjoner og dyrking av virus.
 • Prokaryot celledeling og de miljømessige rammebetingelsene for mikrobiell vekst.
 • Interaksjoner mellom menneske og mikroorganismer og de mest sentrale immunologiske mekanismene som er involvert.

Ferdigheter:

 • Praktisk erfaring med dyrking av mikroorganismer på fast og flytende medium
 • Metoder for måling av vekst.

Generell kompetanse:

 • Observere hvordan bakterievekst påvirkes av fysiske og kjemiske faktorer
 • Bruk av antimikrobielle forbindelser.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesning, Laboratorieøving, Seminar.

Eksamen

Eksamen består av 3 timers skoleeksamen. Det gis bokstavkarakterer på en skala fra A til F, der F er ikke bestått.

Arbeidskrav:

Laboratoriekurset er obligatorisk og må være godkjent for å få gå opp til eksamen. Godkjenning krever at man har vært til stede på alle øvelsene og fått godkjent innleveringen av laboratoriejournal.

Kontinuasjon: 

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: BIO-1601