vår 2021
ENG-2950 Bacheloroppgave i engelsk språk - 10 stp

Sist endret: 09.02.2021

Emnetype

Bacheloroppgaven er obligatorisk for studenter på bachelorstudiet i engelsk, i sjette semester. Studentene kan velge mellom oppgave i litteratur/kultur (se egen emnebeskrivelse, ENG-2951) eller språk (denne emnebeskrivelsen). 

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.


Innhold

Bacheloroppgaven skal gi studentene mulighet til å fordype seg i et avgrenset tema innenfor faget og forberede for mastergradsoppgaven ved å gi øvelse i akademisk skriving. Tema for oppgaven velges i samråd med faglærer innenfor språkdelen av faget. Tema kan velges i tilknytning til undervisningen i et 2000-emne som går i samme semester, eller med utgangspunkt i et tidligere emne.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • kunnskap om hvordan en kan utforme en språkvitenskapelig problemstilling
 • forståelse for hvordan en med utgangspunkt i egen problemstilling tilegner seg teori og/eller empirisk materiale for en selvstendig språkvitenskapelig drøfting
 • god innsikt i en avgrenset del av faget

Ferdigheter

Studenten kan: 

 • presentere et faglig innhold på korrekt språk og med god framstillingsform
 • drøfte et utvalgt tema ut fra ulike kilder og tilnærmingsmåter
 • bruke kilder og referanser etter fagets akademiske standard
 • behandle et faglig tema på en etisk forsvarlig måte


Undervisnings- og eksamensspråk

Bacheloroppgaven skal skrives på engelsk.

Undervisning

Undervisningen består av veiledning som gis individuelt og/eller i gruppe. Om det gis gruppeveiledning, må studentene være forberedt på å legge fram problemstillingen og mindre deler av oppgaven til diskusjon der. Studentene vil få individuell veiledning i samband med valg av tema for oppgaven, etter innlevert oppgaveutkast om lag midtveis i semesteret og på hele oppgaven mot slutten av semesteret. Slik individuell veiledning forutsetter at studentene overholder frister satt av faglærer.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Eksamen består av en semesteroppgave som skal leveres innen 15. mai, og som vurderes med bokstavkarakter A-F/stryk. Oppgaven skal være på inntil 15 sider og skrives under veiledning om et selvvalgt tema godkjent av faglærer. Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Det skal framgå av innholdet i semesteroppgaven at pensumet i emnet er benyttet under arbeidet med oppgaven.

Etter avtale med faglærer kan oppgaven skrives av to eller tre studenter i fellesskap. Omfanget av oppgaven må da økes med henholdsvis 50 og 100 %. Studenter som skriver oppgave sammen, får samme karakter.

Ved karakter F/stryk tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen (via Studentweben) er 15. januar for emner tilknyttet høstsemesteret og 15. august for emner tilknyttet vårsemesteret. Ved kontinuasjonseksamen leverer man inn samme oppgave i revidert form. I forbindelse med revisjonen har studenten krav på veiledning én gang.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: ENG-2950
 • Undersider
 • Kontaktpersoner
 • Kari-Mathisen-Bredde-180px-

  Mathisen, Kari


  studiekonsulent (årsstudium i engelsk, lektorutd. studieretning engelsk, BA i engelsk, MA English Literature, årsstudium i tysk, lektorutd. studieretning tysk)
  Telefon: +4777623316 kari.mathisen@uit.no
 • yuliar.jpg

  Yulia Rodina


  Førsteamanuensis engelsk språkvitenskap/lingvistikk
  Telefon: +4777660257 yulia.rodina@uit.no