vår 2021
FIN-1210 Finsk og kvensk kulturkunnskap - 10 stp

Sist endret: 11.08.2021

Søknadsfrist

1. desember.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner.


Studiepoengreduksjon

FIN-130 Finsk grunnfag, deleksamen kulturkunnskap 9 stp
FIN-022 Kvensk litteratur- og kulturkunnskap 10 stp

Innhold

Emnet gir grunnleggende kunnskap om Finlands kultur, historie og nåtid, samt om norske og skogsfinners kultur, historie og dagens etnopolitiske status.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har:

  • grunnleggende kunnskaper om Finlands historie og kulturelle særtrekk, samt samfunnslivet i det moderne Finland
  • grunnleggende kunnskaper om norske kvener og skogfinner; deres historie, kultur og dagens etnopolitiske situasjon.

Ferdigheter

Studenten kan:

  • studere finsk kultur i en kulturhistorisk kontekst og se paralleller og særtrekk
  • plassere Norges finsk-etniske minoriteter i europeisk kontekst med fokus på kulturell egenart

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: Norsk/svensk

Eksamensspråk: Finsk, norsk, svensk, dansk eller engelsk


Undervisning

Nettbasert undervisning via Canvas.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner blir midt- eller sluttevaluert en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres hvert år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer.


Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

  •  en individuell oppgave på ca. 6-8 sider

Oppgaven evalueres med godkjent/ikke godkjent og skal leveres senest 4 uker før eksamen.

Eksamen består av:

  • en ukes hjemmeeksamen (teksten skal være på ca. 6-8 sider)

Emnet blir vurdert med bokstavkarakter A - F, der F regnes som stryk.

Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.


  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: FIN-1210