vår 2021
JMO-3006 Helsefremmende og forebyggende jordmorvirksomhet - 15 stp

Sist endret: 03.05.2021

Emnetype

Klinisk brukerrettet praksis

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Master i jordmorfag og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav: JMO-3002 Grunnleggende jordmorvirksomhet, JMO-3004 Avansert jordmorvirksomhet


Obligatorisk forkunnskapskrav

JMO-3002 Grunnleggende jordmorvirksomhet, JMO-3004 Avansert jordmorvirksomhet

Innhold

Praksis i kommunal jordmorvirksomhet / forebyggende og helsefremmende del av primærhelsetjeneste inkludert kortere periode på føde-/gynekologisk poliklinikk i spesialisthelsetjenesten.

Emnet er rettet mot forebyggende og helsefremmende arbeid. Det er videre fokus på tverrprofesjonell samhandling og samarbeid mellom primær og spesialisthelsetjeneste.

Studentene skal under veiledning delta i og gjennomføre svangerskapsomsorg, barseltjeneste, og prevensjonsveiledning. Videre skal studenten sette seg inn i førende strategier for virksomhetens forebyggende og helsefremmende arbeid for kvinner, barn og familier samt arbeide tverrprofesjonelt, kulturelt trygt og relasjonskompetent.

Studentene skal selvstendig og på et avansert nivå diskutere og begrunne arbeidet med utgangspunkt i fagkompetanse.

Studentene skal selvstendig og på et avansert nivå reflektere over jordmors rolle, egen praksiserfaring og egen yrkesidentitet i det helsefremmende og forebyggende felt.


Hva lærer du

Kunnskaper: Studenten

 • har spesialisert kunnskap om gjennomføring og kvalitetssikring av svangerskapskonsultasjoner og prevensjonsveiledning
 • kan selvstendig vurdere hensiktsmessighet og anvendelse av ulike helsepedagogiske og kommunikasjonsteoretiske prinsipper i klinisk rettet jordmorfaglig utøvelse
 • har avansert kunnskap om prevensjonsveiledning og seksuell rådgivning
 • har spesialisert kunnskap om temaer knyttet til kropp, kultur og seksuell, reproduktiv og perinatal helse i et livsløpsperspektiv.
 • har inngående kunnskap om samfunnsmessige, globale og kulturelle forhold som har betydning for kvinners seksuelle, reproduktive og perinatale helse og rettigheter

 

Ferdigheter: Studenten

 • kan arbeide helsefremmende med undervisning, undersøkelser og veiledning knyttet til svangerskapsomsorg, barselomsorg og foreldreskapets utvikling
 • kan anvende prinsipper for KBP i klinisk rettet virksomhet i forebyggende og helsefremmende arbeid
 • kan gjennomføre rådgivning, veiledning og administrasjon av prevensjonsmidler, herunder undersøkelser og dokumentasjon.
 • arbeider kulturelt trygt, relasjonskompetent og i samsvar med nasjonale og internasjonale føringer for jordmorvirksomhet

 

Generell kompetanse: Studenten

 • kan arbeide selvstendig og kunnskapsbasert med undervisning og veiledning om foreldreskapets utvikling, kvinners reproduktive og perinatale helse, herunder seksualitet og familieplanlegging
 • arbeider kunnskapsbasert i sin praksisutøvelse og viser avanserte ferdigheter i møte med kvinner og familier som søker veiledning innenfor seksuell-, reproduktiv og perinatal helse
 • utøver forsvarlig og kultursensitiv jordmorvirksomhet på alle nivå av helsetjenestefeltet
 • kan utvise avanserte ferdigheter i kommunikasjon og helsepedagogikk i møte med kvinner i alle aldre og deres partnere
 • kan arbeide tverrprofesjonelt, helsepolitisk og innovativt og bidra til å utvikle tilbud som styrker kvinners helse
 • kan lede og utføre avanserte jordmorfaglige arbeidsoppgaver, og opptre selvstendig og profesjonelt i brukerrettet helsefremmende og forebyggende arbeid

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings/veileders språk er i hovedsak norsk, men kan også være svensk eller dansk. Tekster/arbeidskrav skal som hovedregel være på norsk, men kan etter avtale leveres på svensk, dansk eller engelsk.

Undervisning

Veiledet klinisk praksis. Studentene er som hovedregel under veiledning av fast/faste jordmor/jordmødre, men kan også veiledes av andre jordmødre, leger eller andre relevante yrkesgrupper i konkrete situasjoner.

Selvstudie inngår i form av arbeidskrav og lesing av pensum, retningslinjer, forskning og andre relevante kunnskapskilder.


Eksamen

Obligatorisk forkunnskapskrav: JMO-3002 Grunnleggende jordmorvirksomhet, JMO-3004 Avansert jordmorvirksomhet

Arbeidskrav:

 • Vurdering
  • Personlig målsetting (skriftlig)
  • Selvvurdering til midt- og sluttvurdering (skriftlig)
 • 2 skriftlige oppgaver

Eksamen/Vurdering:

Vurderingsuttrykk: Bestått / ikke bestått

Oppmøte er obligatorisk, det godkjennes inntil 10 % fravær i praksisstudier. Arbeidskrav skal være godkjent. Sluttvurdering gjøres i fellesskap av veiledningsjordmor (praksisveileder) og studentens lærer.

Kontinuasjonseksamen:

Det arrangeres ikke kontinuasjon/utsatt eksamen i praksisemner. «Ikke bestått» i praksis medfører endret studieprogresjon og overflytting til neste kull.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: JMO-3006