vår 2021
REL-1022 Religion i Sápmi - 10 stp

Sist endret: 11.08.2021

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorgradsprogram i teologi. Emnet er valgfritt for studenter på bachelorgradsprogram i religionsvitenskap og for studenter på lektorutdanning med studieretning eller fag 2 i religionsvitenskap. Emnet kan tas som enkeltemne, og passer som støtteemne for andre humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

For nærmere informasjon om krav til realkompetanse, se Opptak til studier på bakgrunn av realkompetanse.

Det søkes studierett til enkeltemner kode 9199. I merknadsfeltet oppgis emnekoden på emnet du søker opptak til.


Studiepoengreduksjon

REL-1002 Sirkumpolare religioner 10 stp

Innhold

Emnet fokuserer på religion og religiøse tradisjoners uttrykksformer i det geografiske området Sápmi. Sentralt står eldre tiders samiske religiøse forestillinger og praksis, samt de endringer som fant sted under og etter møtet med den kristne religion. Læstadiansk tro og tradisjon er et også et viktig tema i kurset i tillegg til nordnorsk religiøs tradisjon med fokus på kirkelig og folkelig religiøsitet i kulturhistorisk perspektiv.

Anbefalte forkunnskaper

REL-1000 Innføring i religionsvitenskap

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • sentrale problemstillinger i samisk religionshistorie
 • forskning på samisk religion
 • læstadiansk historie og egenart
 • utvalgte temaer i folkelige religiøse tradisjoner

Ferdigheter

Studenten kan:

 • søke, analysere og vurdere fagstoff om Sápmis religiøse tradisjoner på en selvstendig, saklig og kritisk måte
 • skrive en faglig resonnerende tekst om emnet og beherske fagområdets normer for saklig dokumentasjon

Kompetanse

Studenten kan

 • selvstendig videreutvikle sine kunnskaper, ferdigheter og forståelse av fagområdet gjennom videre studier og yrkesliv
 • kommunisere med andre om faglige problemstillinger innenfor arktisk, samisk og nordnorsk religion.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk. For å utvikle kompetanse i engelsk fagspråk hos norskspråklige studenter og/eller integrere studenter med annet morsmål enn norsk/annet skandinavisk språk, kan undervisningsspråket også være engelsk.

Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.


Undervisning

Emnet består av ca. 24 timer forelesning i tilknytning til pensum og eksamen. Forelesningene forutsetter aktiv deltakelse av studentene. Studentene oppfordres til egenaktivitet, for eksempel i form av etablering av kollokviegrupper.

Undervisningen som gis i løpet av semesteret er en del av det kunnskapsgrunnlaget studentene kan prøves i til eksamen.

Kvalitetssikring av emnet  Emnet evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen: Arbeidskravet består av 6 småoppgaver med gitte frister. Lengden på hver besvarelse bør ikke overstige 15 linjer tekst.

Eksamen består av: 4 timer skoleeksamen. 

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: REL-1022