vår 2021
SPA-3994 Masteroppgave i spansk og latinamerikanske studier - 60 stp

Sist endret: 11.08.2021

Emnetype

Emnet er et obligatorisk emne forbeholdt studenter med studierett på master i spansk og latinamerikanske studier.

Innhold

Masteroppgaven i spansk og latinamerikanske studier er et selvstendig arbeid om et begrenset område innen spansk språk, litteratur eller kultur som utføres individuelt. Studenten får veiledning av en eller flere av medlemmene i faggruppe spansk. Dersom det er relevant i forbindelse med oppgaven får studenten anledning til å delta i diverse forskningsaktiviteter.

Tema for oppgaven bestemmes i samråd med veileder. Det gis vide rammer for masteroppgavens tema innen både språk, litteratur og kultur. Masteroppgaven kan også bygge på ett av emnene det undervises i, eller være en del av et større forskningsprosjekt. Hovedsaken er at studenten i samråd med veileder kan utarbeide en relevant problemstilling for oppgaven og avgrense prosjektet.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten:

-    har avansert kunnskap om spansk språk, litteratur eller kultur, og spesialisert innsikt i tematikken oppgaven tar opp

-    har inngående kunnskaper i teori og metode innen språk, litteratur eller kultur, og kan anvende disse på nye områder

-    har kunnskap om etiske retningslinjer og etisk standard for forskning innen feltet.

Ferdigheter

Studenten kan:

-    gjennomføre et selvstendig, skriftlig arbeid under veiledning, der en avgrenset problemstilling blir analysert på en faglig måte

-    gjennomføre teoretiske og/eller empiriske analyser basert på eget eller foreliggende materiale og formidle resultatene i en vitenskapelig tilfredsstillende form

Kompetanse

Studenten kan:

-    planlegge og gjennomføre mindre forskningsoppgaver

-    ha inngående oversikt over og analytisk holdning til faglitteraturen på et forskningsfelt innenfor spansk språk, litteratur eller kultur

-    vurdere metodiske og teoretiske forutsetninger for vitenskapelige undersøkelser

-    utføre et individuelt forskningsprosjekt i tråd med etiske krav og retningslinjer

-    formidle resultater av egen og andres forskning, og beherske fagområdets uttrykksformer


Undervisnings- og eksamensspråk

Masteroppgaven skrives på spansk.

Undervisning

Masterstudenter får oppnevnt veileder. Det gis 70 timer veiledning på masteroppgaven. Veiledning gis individuelt og i enkelte tilfeller også i grupper i form av avhandlingsseminar e.l. Deltidsstudenter får fordelt de 70 timene til veiledning over fire år. Det gis ikke veiledning ut over dette.

Arbeidet med oppgaven organiseres som hovedregel slik. Selve skrivingen av oppgaven bør begynne seinest i tredje semester:  

I første semester bestemmes emne for oppgaven i samråd med veileder, og studenten skriver en kort prosjektbeskrivelse. Prosjektbeskrivelsen bør inneholde forskningsspørsmål og hypoteser og en foreløpig disposisjon med en liste over relevant faglitteratur.

I annet semester utvider studenten prosjektbeskrivelsen med korte referater av noen sentrale verk på litteraturlisten. Det kan være aktuelt å starte å samle materiale til oppgaven og begynne skriving av selve oppgaven.

I tredje semester bearbeider studenten materialet og begynner skrivingen av selve oppgaven.

I fjerde semester skriver studenten ferdig oppgaven og leverer den inn. Oppgaven skrives på spansk og har normalt et omfang på 80 sider.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

-    En prosjektskisse på 5-7 sider inkludert relevant faglitteratur. Skissen skal klargjøre tema og problemstilling, hva slags materiale oppgaven skal bygge på, hva slags teori og metode som er tenkt brukt, og en foreløpig disposisjon. Prosjektskissen skal godkjennes av veileder(ne) det første semesteret i masterstudiet.

-    Minimum to veiledningsøkter må være gjennomført innen semesteret oppgaven skal leveres (1. mai i vårsemesteret, 1. november i høstsemesteret).

Eksamen består av:

-    en masteroppgave

Oppgaven skal normalt være et kortere vitenskapelig arbeid på ca. 80 sider. Dersom illustrasjoner og/eller materialpresentasjon er omfattende, kommer dette i tillegg til det vanlige sidetallet.

Masteroppgaven må leveres inn innen 15. mai for evaluering i vårsemesteret og innen 1. november for evaluering i høstsemesteret. Masteroppgaven leveres i MUNIN.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 60
  • Emnekode: SPA-3994
  • Tidligere år og semester for dette emnet