vår 2021
SPL-1003 Kulturforståelse og lokale prosesser - 10 stp

Sist endret: 11.08.2021

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.


Studiepoengreduksjon

SPL-1003 Lokale prosesser og kulturforståelse 10 stp
SPL-1004 Samfunnsplanlegging og kulturforståelse, del I 10 stp

Innhold

Samhandling mellom mennesker er alltid kulturelt betinget, og det som finner sted lokalt skjer under innflytelse fra mer omfattende prosesser. I dette emnet gis det trening i å anvende begreper og metoder fra antropologisk samhandlingsanalyse. Undervisningen er samlet om tre hovedtema:

1. Grunnleggende begreper

2. Lokale samfunn innenfor større sammenhenger

3. Hvordan studerer vi kultur?

Begreper som status, rolle, identitet og situasjon er sentrale begreper i studiet. I undervisningen brukes eksempler hentet fra virksomhet og aktiviteter som viser lokal og kulturell variasjon når det gjelder den betydning kjønn, alder, klasse og andre former for rang og tilhørighet får. Hensikten er også å illustrere noen av de utfordringer slik kulturell variasjon stiller planleggere overfor.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap:

Studenten har:

  • grunnleggende kunnskap om og forståelse av sentrale begreper med hensyn til kulturforståelse og lokale prosesser.

Ferdigheter:

Studenten kan:

  • reflektere faglig omkring sentrale begreper i studiet av kultur og lokale prosesser og anvende disse kritisk.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er norsk. Det er mulig å besvare eksamen på norsk, svensk og dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og/eller engelsk oppgavetekst rettes til instituttet.

Undervisning

Forelesninger og seminar: 10 dobbelttimer forelesning og 10 enkelttimer seminar.

Minifeltarbeid

 

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

  • 2-3 siders rapport fra minifeltarbeid med framlegg på seminar.
  • Framlegg av artikkel som diskusjonsgrunnlag for medstudenter og lærer.
  • Obligatorisk deltakelse på 75% av oppsatte forelesninger og seminar.

Arbeidskravene vurderes av faglærer som godkjent / ikke godkjent.

Eksamen består av:

6-timers skoleeksamen.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Timeplan

  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: SPL-1003