vår 2021
SVF-2103 Risikoanalyse - 10 stp

Sist endret: 11.08.2021

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Opptakskode 9199

Studiepoengreduksjon

SM210 Risikoanalyse 10 stp
SM209 Risikoanalyse for ingeniører 10 stp
SIK-2001 Risikoanalyse for ingeniører 10 stp

Innhold

 • Sentrale begreper: Risiko, sårbarhet, pålitelighet, usikkerhet.
 • Teorier: Kritisk vurdering av teorier og metoder for sikkerhetsstyring.
 • Sikkerhetsstyringsprinsipper: Analysens plass i sikkerhetsstyringen. Analyseprosessen og nedbrytning av krav. Analyser i ulike faser. Akseptkriterier for risiko (i forhold til personell, miljø og økonomiske verdier).
 • Planlegging og gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser: Formål, analysegruppe, tidsplanlegging, kommunikasjon, dokumentasjon, fareidentifikasjon, årsaksanalyse, konsekvensanalyse, bruk av erfaringsdata, risikoberegning, m.m. Beslutningsprosessen. Økonomiske aspekter, kost/nytte-analyser, ALARP.


Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten...

 • skal ha kunnskap om begrepet risiko og forskjellige teorier og metoder for risikoanalyse og -styring.

Ferdigheter:

Studenten...

 • skal kunne planlegge og igangsette forskjellige teorier og metoder for risikoanalyse.

Generell kompetanse:

Studenten...

 • skal ha innsikt i risiko, sårbarhet, pålitelighet, usikkerhet og hvordan risiko identifiseres med hensyn til helse miljø og sikkerhet. Kandidaten skal ha kompetanse når det gjelder bruk av erfaringsdata i risikoberegning


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

38 timer forelesninger, 10 timer øving, seminar og prosjektoppgave i gruppe. Emnet kan bli undervist på engelsk.

Eksamen

Obigatoriske øvinger må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Prosjektoppgave som teller 40% og en 4 timers skriftlig eksamen som teller 60%. Begge deler må bestås. det gis en samlet bokstavkarkater A - F.

Studenter som ikke har bestått - eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SVF-2103