vår 2021
SYP-3502 Vitenskapsteori, forskningsmetoder, metodologi og forskningsetikk - 15 stp

Sist endret: 06.03.2021

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på master i sykepleie studieretning anestesi-, barn-, intensiv, kreft-, operasjon- og distriktssykepleie. Emnet kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Emnet gir vitenskapsteoretisk, metodologisk og forskningsetisk grunnlag for kritisk lesning av forskning og et grunnlag for å utvikle problemstillinger for fagutviklings- og forskningsprosjekt i eget felt.
Emnet omfatter kvalitative og kvantitative metoder samt systematiske litteraturstudier på et avansert nivå inkludert ulike forskningsmetoders og deres anvendelsesområder.
Emnet omfatter fordypning innen utviklingsarbeid, forskningsprosessen, forskningsmetodologi og forskningsetiske problemstillinger.
Emnet leder frem til utvikling av en prosjektplan for planlagt masterprosjekt. Emnet gir grunnlag for masteroppgaveemnet SYP -3902.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studentene ha følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

 • Har kunnskap om ulike vitenskapsteoretiske perspektiver og sammenhenger med metodologiske valg.
 • Har inngående kunnskaper om utviklingsarbeid, forskningsprosessen, forskningsmetoder, forskningsetikk og forskningsutfordringer knyttet til en klinisk kontekst. 

Ferdigheter

 • Kan søke etter og kritisk vurdere forskningslitteratur samt identifisere kunnskapsmangler.
 • Kan formulere faglige problemstillinger, forskningsspørsmål og hypoteser og anvende teorier som kan belyse disse.
 • Kan vurdere egnetheten av relevante metoder for forskning og utviklingsarbeid på en kritisk og selvstendig måte.
 • Kan anvende relevante begreper innenfor kvalitative og kvantitative metoder og identifisere og kritisk reflektere over forskningsetiske utfordringer.
 • Kan utarbeide prosjektplan for et fagutviklings- og forskningsprosjekt i eget fagfelt.

Generell kompetanse

 • Kan gjøre rede for og kritisk vurdere alle trinn i forskningsprosessen.
 • Kan formidle kunnskaper om metodologiske forhold og forskningsmetoder.
 • Kan analysere relevante fag-, yrkes og forskningsetiske problemstillinger.
 • Kan gjøre rede for betydningen av forskningsmetodikk og kunnskapsutvikling som redskaper i utvikling av eget fagfelt.


Undervisnings- og eksamensspråk

I hovedsak norsk men det kan også undervises på svensk, dansk og engelsk. Det gis mulighet for å skrive på svensk, dansk eller engelsk etter nærmere avtale.

Undervisning

Forelesninger og seminarer, gruppearbeid, selvstudier, e-læring.

Eksamen

Forkunnskapskrav: Kandidaten må ha bestått SYP 3001-B

Arbeidskrav:

 • Gruppeseminar med fremlegg av kritisk analyse av forskningsartikler.
 • Skriftlig arbeid innen kvalitativ og kvantitativ metode.

Eksamen:

Skriftlig hjemmeeksamen (prosjektplan) over 14 dager. Det er utviklet
retningslinjer for eksamen. Eksamen vurderes av ekstern og intern
sensor til bestått/ikke-bestått.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: SYP-3502
 • Undersider