vår 2021
PFF-5015 Praksis del 1- praktisk pedagogisk utdanning - 0 stp

Sist endret: 17.02.2021

Emnetype

Emnet inngår i praksisdelen i praktisk-pedagogisk utdanning og kan ikke tas som enkeltemne. Emnet er obligatorisk.

Praksis i seg selv gir ikke egne studiepoeng, men regnes som en obligatorisk del av samlet utdanning. Praksis utgjør til sammen 7 uker - 35 dager. Praksis gjennomføres til vanlig som gruppepraksis.


Innhold

Emnet har to hovedtema.

Det første er at det legges særlig vekt på utprøving og grunnleggende mestring av sentrale vurderings- og arbeidsformer.

Det andre hovedtemaet vil være læreren som leder av klassen med ansvar for utvikling av læringsmiljøet.

I og med at praksis gjennomføres som parpraksis, vil også kollegasamarbeid og veiledning være et tema.

Yrkesetiske problemstillinger vil inngå i alle sider av praksisopplæringa.


Hva lærer du

Etter bestått praksis skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Kandidaten har

 • erfaringsbasert kunnskap om å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning tilpasset ulike elevforutsetninger
 • innsikt i skolens ulike læringsarenaer, utforming og ressurser, inkludert dens sosiale, kulturelle og fysiske omgivelser

 

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • planlegge og gjennomføre tilpassede undervisnings- og læringsforløp i samsvar med læreplaner og lovverk
 • bruke og begrunne ulike vurderingsformer og vurderingskriterier
 • framstå som tydelig klasseleder og bidra til et læringsfremmende klassemiljø
 • samarbeide med studentkollegaer, veiledere, andre lærere og ledelsen i undervisning og øvrige profesjonsaktiviteter
 • bruke digitale verktøy i undervisning

 

Kompetanse

Kandidaten kan

 • reflektere over fag, undervisning og elevenes læring i lys av aktuelle læreplaner
 • reflektere over profesjonsetiske perspektiver og vise vilje og evne til å respektere den enkelte elevs integritet
 • kritisk vurdere egen og andres praksis
 • bygge læringsfremmende relasjoner og kommunisere godt med elever, medstudenter, veiledere og øvrig personale


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Praksisemne

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før man kan få vurdering i praksis:

 • aktiv deltakelse på all praksis og møtt alle krav i praksisen
 • fulgt lærernes normale arbeidsdag og deltatt på ulike samarbeidsarenaer
 • utarbeidet planer for undervisningsøkter som grunnlag for løpende veiledning
 • levert planleggingsdokument før praksisbesøk fra universitetslærer

Praksis vurderes av en kommisjon som består av praksislærere og universitetslærer fra Institutt for lærerutdanning og pedagogikk.

Vurderingsuttrykket er bestått/ikke bestått.

En student som får karakteren "ikke bestått" i praksis, kan gjøre 1- ett - nytt forsøk på å bestå denne praksisperioden. Nytt forsøk kan først gjøres når neste kull gjennomfører praksis påfølgende studieår.

Dersom studenten heller ikke da oppnår karakteren bestått i praksis, må studenten slutte på utdanningen.


Timeplan


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 0
 • Emnekode: PFF-5015