vår 2021
SPL-3900 Masteroppgave - 60 stp

Sist endret: 11.08.2021

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

SPL-6900 Masteroppgave Stedsutvikling 5 stp

Innhold

Masteroppgaven er en prosess som starter med utforming av problemstilling og utarbeiding av prosjektnotat. Videre gis det innføring i kvalitative metoder og studentene gjennomfører datainnsamling. Arbeidet med oppgaven gir trening i samfunnsvitenskaplig analyse. Tema for oppgaven er selvvalgt, men skal normalt reflektere fagets ambisjoner om å utdype sammenhengen mellom samfunnsplanlegging og kulturforståelse

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap:

Studenten har:

 • grundig tverrfaglig forståelse av forholdet mellom formelle og uformelle prosesser i samfunnet gjennom analyse av egeninnsamlet datamateriale
 • egenerfart kunnskap om forskningsprosessen fra problemformulering til sluttprodukt i form av masteroppgave.  

Ferdigheter

Studenten kan:

 • utforme prosjekt
 • operasjonalisere problemstillinger og gjennomføre datainnsamling
 • gjøre tverrfaglig, kritisk analyse
 • lage skriftlig framstilling av datamateriale og analyse
 • formidle faglige perspektiver og analyser muntlig

Kompetanse

 • plan- og utredningskompetanse: kunne innhente nødvendig informasjon for å løse problemstillinger eller utrede saksfelt
 • prosjektstyring: kunne lede komplekse arbeidsoppgaver, koordinere ulike interesser og fagfelt samt bidra til demokratisk deltagelse
 • formidlingskompetanse: kunne formidle faglige perspektiver og forskningsbasert kunnskap
 • forskningskompetanse: kunne håndtere ulike samfunnsvitenskaplige perspektiver og videreutvikle forskningskompetanse på PhD-nivå.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er norsk.

Det er vanligvis mulig å besvare eksamen på norsk, svensk og dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk kan rettes til instituttet.


Undervisning

Læringsformer og aktiviteter

Første semester gis det veiledningsseminar i prosjektutforming. Andre semester skal man fullføre datainnsamling (mai/juni). Tredje semester gis det veiledningsseminar i analyse. Fjerde semester er viet ferdigstilling av masteroppgaven, i hovedsak med individuell veiledning. Studentene får også tilbud om å delta i et skriveverksted.

Kvalitetssikring av emnet

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav første semester:

To framlegg på veiledningsseminar:

1. Idè til prosjekt for masteroppgave (1 side)

2. Utkast til prosjektnotat (5-10 sider).

3. Innlevering av ferdigstilt prosjektnotat, skal godkjennes av faglærer.

Arbeidskrav andre semester:

4.Datainnsamling/feltarbeid (mai/juni) Arbeidskrav tredje semester:

5. Framlegg av analysenotat på veiledningsseminar.

6. Innlevering av ferdigstilt analysenotat.

 

Masteroppgaven skal være på 80-100 sider (32 000 - 40 000 ord) og leveres senest 15.mai i vårsemesteret og 1.november i høstsemesteret. Eksamen består av 3 deler:

 • masteroppgaven
 • prøveforelesning på 30min over oppgitt emne knyttet til oppgavens tema
 • muntlig eksamen hvor masteroppgaven og prøveforelesningen blir diskutert

Oppgaven, prøveforelesningen og muntlig eksamen vurderes samlet, der masteroppgaven teller mest. For å kunne gjennomføre eksamen forutsettes det godkjente arbeidskrav.  

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Mastergradsoppgaven kan kun framlegges for ny sensur i bearbeidet eller supplert form dersom arbeidet bedømmes til karakteren F (jf. Eksamensforskriftens § 22).  


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 60
 • Emnekode: SPL-3900