vår 2021
KJE-3907 Mastergradsoppgave i kjemi ved lektorutdanningen trinn 8 - 13, 40 studiepoeng - 40 stp

Sist endret: 11.08.2021

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på lektorutdanning trinn 8 - 13 (fra og med kull 2013). Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Mastergradsoppgaven er et selvstendig arbeid med et begrenset tema innenfor kjemi. Oppgaven kan ta for seg et rent faglig tema av relevans for skolen, et rent fagdidaktisk tema eller en kombinasjon av disse. Dersom temaet er rent faglig, skal det kort redegjøres for hvordan dette er relevant for skolen. Tema for mastergradsoppgaven bestemmes av studenten i samråd med veilederne. Oppgaven kan gjerne skrives i tilknytning til et større forskningsprosjekt eller med utgangspunkt i et undervisningsemne. Vanligvis skrives mastergradsoppgaven individuelt, men to eller tre studenter på samme kull kan også skrive oppgave i fellesskap. Når to eller tre studenter skriver oppgave sammen, skal omfanget økes med henholdsvis 50 % og 100 %, og det skal framgå hva hver student har bidratt med. 

Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsresultat:

Kunnskaper

 • Studenten har:
 • grundig kunnskap om og stor forståelse av et avgrensa område av faget, spesielt om det er en oppgave med rent faglig tema
 • kunnskap om problemstillingens relevans, legitimering og praksis i faget i skolen, i den grad det er en oppgave med mer eller mindre fagdidaktisk tema
 • kjennskap til aktuelle etiske krav og retningslinjer for forskningsfeltet
 • grunnlag for videre forskning innenfor faget

Ferdigheter

Studenten kan:

 • formulere et forskningsspørsmål og planlegge et metodisk opplegg for ei utforsking av spørsmålet
 • mestre litteratursøk og bruk av forskningslitteratur
 • analysere data fra undersøkelsen og drøfte og konkludere ut fra forskningsspørsmålet
 • reflektere over emnet i et skolefaglig perspektiv, om det er en oppgave med fagdidaktisk tema
 • utforme et større skriftlig arbeid der det gjøres greie for arbeidet i et klart og korrekt språk

Kompetanse

Studenten kan:

 • behandle et tema innenfor felt relevant for undervisning i skolen, kritisk og på tilfredsstillende teoretisk og metodisk grunnlag
 • jobbe selvstendig med prosjektarbeid og problemløsning ved å bearbeide, organisere og drøfte et større materiale ut fra en høvelig metodikk

Undervisnings- og eksamensspråk

Mastergradsoppgaven kan skrives på engelsk eller på et skandinavisk språk.

Undervisning

Mastergradsoppgaven er et selvstendig arbeid med veiledning. Det oppnevnes vanligvis én veileder, men det kan ved siden av en hovedveileder oppnevnes en biveileder dersom temaet for oppgaven tar for seg en kombinasjon av et faglig og fagdidaktisk tema som gjør dette nødvendig, og en hovedveileder ikke kan dekke begge deler. Veiledning gis individuelt. Individuell veiledning gis etter avtale og fordeles over to påfølgende semester. Kandidaten har krav på maksimum 54 timer veiledning. 

Eksamen

Når eksamen i alle andre emner på lektorutdanningen er bestått og kandidaten har bestått masteroppgaven, kan kandidaten gå opp til mastergradseksamen som består av en muntlig presentasjon på ca 30 minutter og en muntlig eksamen. Dersom studenten ikke har bestått alle andre emner, må det foretas en vurdering om kandidaten kan levere sin mastergradsoppgave i det aktuelle semesteret eller ikke. Mastergradsoppgaven må leveres inn innen 1. juni for evaluering i vårsemesteret og innen 15. desember for evaluering i høstsemesteret. Mastergradsoppgaven leveres i MUNIN. Vurderingsuttrykk: Mastergradsoppgaven vurderes med en karakterskala fra A-F, hvor A er beste karakter, E er dårligst og F er stryk/ikke bestått.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 40
 • Emnekode: KJE-3907
 • Tidligere år og semester for dette emnet