vår 2021
KVI-3900 Mastergradsoppgave i kunsthistorie - 60 stp

Sist endret: 11.08.2021

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter som er opptatt på mastergradsstudium i kunsthistorie.

Studiepoengreduksjon

KUNSTHFO Kunsthistorie hovedfagsoppgave 60 stp

Innhold

Mastergradsoppgaven er et større selvstendig arbeid/prosjekt over et begrenset tema innenfor kunsthistorie.

Tema for mastergradsoppgaven velges i samråd med en faglærer. Det vil bli gitt individuell veiledning under veis. Oppgaven kan gjerne skrives i tilknytning til et større forskningsprosjekt.

Teksten skal normalt være på 70-100 sider (én side tilsvarer 2300 tegn uten mellomrom, linjeavstand halvannen, skriftstørrelse 12). Illustrasjoner og vedlegg kommer i tillegg. Oppgaven kan, i samråd med veileder, også omfatte lyd- og bildemedier som alternativ til en begrenset del av teksten. I dette tilfellet fastsettes sidetallet i samråd med veileder, eventuelt også de øvrige vitenskapelig ansatte ved fagområdet.

Vanligvis skrives mastergradsoppgaven individuelt, men to eller tre studenter kan også skrive i fellesskap. Når to eller tre studenter skriver teksten sammen, skal omfanget økes med henholdsvis    50% og 100%, og det skal framgå hva hver student har bidratt med.

Mastergradsoppgaven må leveres inn innen 15. mai for evaluering i vårsemesteret og innen 1. november for evaluering i høstsemesteret.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • avansert kunnskap om og stor forståelse av et avgrenset område av faget
 • inngående kunnskaper om forskningsmetoder som er relevante for masteroppgaven
 • gode kunnskaper om aktuelle etiske krav og retningslinjer for forskningsfeltet

Ferdigheter

Studenten kan:

 • formulere et fruktbart spørsmål eller en problemstilling og lage en plan med et praktisk gjennomførbart, metodisk opplegg for å bearbeide dette
 • mestre kilde- og litteratursøk og bruken av forskningslitteratu
 • bruke den relevante fagterminologien og analysere aktuelle teorier, metoder og tolkninger innenfor fagfeltet
 • analysere data fra undersøkelsen og drøfte og konkludere i forhold til de problemstillinger som er reist og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

Kompetanse

Studenten kan:

 • tenke kritisk og analytisk innenfor fagfeltet og bidra til nytenkning
 • gjennomføre et selvstendig prosjektarbeid på nye områder og løse problemer ved å bearbeide, organisere og drøfte et større materiale ut fra en høvelig metodikk  
 • strukturere bearbeidelsen av et større materiale i god sakprosa og formidle faglige problemstillinger, analyser og tolkninger så vel til spesialister som til allmennheten


Undervisnings- og eksamensspråk

Mastergradsoppgaven kan skrives på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Oppgaveseminaret foregår vanligvis på norsk. Individuell veiledning gis på norsk eller engelsk.

Undervisning

For nye mastergradsstudenter oppnevnes det en kontaktperson blant faglærerne som skal gi råd om arbeidet med mastergradsoppgaven og om aktuelle veiledere. Veileder oppnevnes når temaet for oppgaven er bestemt. Veiledning gis individuelt og i enkelte tilfeller også i grupper i form av avhandlingsseminar e.l. Fulltidsstudenter har krav på veiledning i opptil to år, mens deltidsstudenter med studieprogresjonen på 50 % har krav på "halv" veiledning i fire år. Ingen har krav på veiledning over normal studietid.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • Studenten skal presentere sitt eget prosjekt for masteroppgaven i oppgaveseminar minst to ganger i løpet av studietiden.

Eksamen

Eksamen er todelt. Del 1, mastergradsoppgaven, evalueres med egen karakter som meddeles kandidaten. Deretter følger del 2, muntlig eksamen, med varighet inntil én time. Denne delen kan eventuelt avvikles som videokonferanse. Muntlig eksamen evalueres som justerende i forhold til karakteren på den skriftlige delen.

Når en oppgave er skrevet av en gruppe på to eller tre studenter, skal muntlig eksamen gjennomføres av disse samlet. Tidsrammen for avvikling av slik muntlig eksamen fastsettes av sensorene. Alle deltagerne i gruppen vil få samme karakter.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Mastergradsoppgaven evalueres med bokstavkarakterer (A-F). En mastergradsoppgave som har fått karakteren F (ikke bestått), kan leveres inn til ny vurdering i bearbeidd form innen vanlig frist et seinere semester.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 60
 • Emnekode: KVI-3900