vår 2021
MDV-3950 Mastergradsoppgave i medie- og dokumentasjonsvitenskap - 50 stp

Sist endret: 11.08.2021

Emnetype

Emnet er et obligatorisk emne forbeholdt studenter med studierett på master i medie- og dokumentasjonsvitenskap.

Innhold

Mastergradsoppgaven er et selvstendig vitenskapelig arbeid med en avgrenset problemstilling innen medie- og dokumentasjonsvitenskap. Tema for mastergradsoppgaven velges i samråd med en faglærer. Oppgaven kan gjerne skrives i tilknytning til et større forskningsprosjekt eller med utgangspunkt i et undervisningsemne. Oppgaven tar utgangspunkt i prosjektskissen utarbeidet i emnet MDV-3055 Forskningsdesign for medie- og dokumentasjonsvitenskap. Studenten skal anvende teoretisk og metodisk kunnskap ervervet gjennom studiet til å gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt gjennom veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske retningslinjer.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten:

 •  Har avansert kunnskap om medie- og dokumentasjonsvitenskap, og spesialisert innsikt i tematikken oppgaven tar opp
 • Har inngående kunnskaper i teori og metode i medie- og dokumentasjonsvitenskap og kan anvende disse på nye områder

Ferdigheter

Studenten kan:

 • Gjennomføre et selvstendig, skriftlig arbeid under veiledning, der en avgrenset problemstilling blir analysert på en faglig måte
 • Gjennomføre teoretiske og/eller empiriske analyser basert på eget eller foreliggende materiale og formidle resultatene i en vitenskapelig tilfredsstillende form.

Kompetanse:

Studenten kan:

 • Planlegge og gjennomføre mindre forskningsoppgaver
 • Ha inngående oversikt over og analytisk holdning til faglitteraturen på et forskningsfelt innenfor medie- og dokumentasjonsvitenskap
 • Vurdere metodiske og teoretiske forutsetninger for vitenskapelige undersøkelser
 • Formidle resultater av egen og andres forskning, og behersker fagområdets uttrykksformer

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk eller annet skandinavisk språk. Noe undervisning kan bli gitt på engelsk. Eksamensspråk er norsk. Annet språk er mulig etter søknad.

Undervisning

Mastergradsstudenter får oppnevnt veileder når emnet MDV-3055 forskningsdesign for medie- og dokumentasjonsvitenskap er bestått.

Det gis 65 timer veiledning på mastergradsoppgaven. Veiledning gis individuelt og i enkelte tilfeller også i grupper i form av avhandlingsseminar e.l.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • to veiledningsøkter

Eksamen består av:

 • mastergradsoppgaven
 • muntlig eksamen

Oppgaven skal normalt være et kortere vitenskapelig arbeid på ca. 70-80 sider.

Dersom illustrasjoner og/eller materialpresentasjon er omfattende, kommer dette i tillegg til det vanlige sidetallet. Dersom oppgaven omfatter lyd- og bildemedier e.l., skal den likevel være på minst 40 tekstsider. Litteraturliste kommer i tillegg uansett.

Vanligvis skrives mastergradsoppgaven individuelt, men to eller tre studenter kan også skrive oppgave i fellesskap.  Når to eller tre studenter skriver oppgave sammen, skal omfanget økes med henholdsvis 50 % og 100 %, og det skal framgå hva hver student har bidratt med.

Mastergradsoppgaven må leveres inn innen 15. mai for evaluering i vårsemesteret og innen 1. november for evaluering i høstsemesteret.

Ved karakteren A-E vil kandidaten få anledning til å forsvare oppgaven i en muntlig eksamen. Muntlig eksamen er individuell. Kandidaten vil gi en presentasjon av oppgaven på minimum 15 minutter etterfulgt av en kort runde med spørsmål. Deretter har kandidaten og komiteen en samtale om oppgaven og presentasjonen på inntil 30 minnutter. Muntlig eksamen justerer karakteren på det skriftlige arbeidet. kandidaten kan velge om de vil vite karakter på skriftlig arbeid før muntlig eksamen.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Time New Roman, 12 pkt, 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 50
 • Emnekode: MDV-3950