høst 2020
FIN-2020 Praktiske skriveferdigheter og tekstkunnskaper - 10 stp

Sist endret: 14.01.2021

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er en obligatorisk del av bachelor i kvensk og finsk, man kan også tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper: FIN-1016 Praktisk finsk 1, FIN-1021 Praktisk finsk 2, FIN-1022 Finsk grammatikk.

Søknadskode: 9199 - enkeltemner (ikke realfag)


Innhold

I dette emnet vil du lese saksprosatekster som representerer ulike sjangre skrevet på finsk. Du vil også skrive egne tekster på finsk, og oversetter tekster fra norsk til finsk. Målsetningen er også at du lærer rettskrivningsregler i finsk. Emnet bidrar til å forbedre dine skriftlige ferdigheter i finsk, utvider din kjennskap til og bruk av mer avanserte språklige strukturer og ordforråd.

Anbefalte forkunnskaper

FIN-1016 Praktisk finsk 1, FIN-1021 Praktisk finsk 2, FIN-1022 Finsk grammatikk

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

•    ulike tekstsjangre

•    ordforråd innen ulike emner og kjennskap til avanserte språklige strukturer i finsk

•    viktige rettskrivingsregler i finsk

Ferdigheter

Studenten kan:

•    nevne typiske trekk for ulike sjangre

•    uttrykke seg skriftlig ved å bruke ulike sjangre og ved å skrive om ulike emner på finsk

•    skrive sammenhengende og godt strukturerte saksprosatekster om et vidt spekter av emner

•    oversette middels vanskelige tekster fra norsk til finsk

•    skrive korrekt finsk


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er finsk og norsk, eksamensspråk er finsk

Undervisning

Ukentlig undervisningen på campus. Det vil være mulig å følge alle forelesninger via Skype. De arbeidsmåtene som vil bli benyttet er forelesninger, muntlige og skriftlige øvelser og tekstanalyse. Emnet tilbys annet hvert høstsemester. Hvis emnet ikke rekrutterer nok studenter til å tilby ordinær undervisning, vil arbeidsformen være individuell veiledning.

Kvalitetssikring av emnet

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

•    tre skriftlige innleveringer på ca. 5 sider per arbeidskrav, totalt 15 sider bestående av både egne tekster og oversettelser

Det anbefales sterkt at studenten møter opp til all undervisning.  

Eksamen består av:

•    en ukes hjemmeeksamen på ca. 8-10 sider

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

  Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: FIN-2020