høst 2020
BED-1009 Innovasjon - 10 stp

Sist endret: 26.02.2021

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.


Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Studiepoengreduksjon

BED-1012 Innovasjonsledelse 10 stp

Innhold

Emnet gir en innføring i sentrale begreper og definisjoner I innovasjon og entreprenørskap.

 

Emnet tar for seg spørsmål om hva innovasjon og entreprenørskap er, hvorfor det er viktig både for den enkelte bedrift og samfunnet som helhet. Den ene delen av kurset vil omhandle innovasjon: hvordan etablerte bedrifter kan få til innovasjon. Her vil emnet gå nærmere inn på kreative prosesser og implementering av innovasjoner. Entreprenørskapsdelen vil omhandle viktige betingelser for å etablere nye bedrifter. Teorien ses i sammenheng med hvordan innovasjonsprosesser og entreprenørskap foregår i praksis. Praktiske eksempler fra næringslivet og case gir grunnlag for diskusjon og refleksjon. Det legges opp til aktiv deltakelse fra studentenes side.


Hva lærer du

Kunnskaper:

 • Kunnskap om innovasjon og entreprenørskap som fag og dets betydning for ulike typer organisasjoner og samfunn.
 • Kunnskap om ulike faser i en organisasjonens innovasjonsprosess
 • Kunnskap om interne og eksterne forhold som påvirker organisasjonens behov for innovasjon.
 • Kunnskap om viktige betingelser for å få til entreprenørskap

  

 Ferdigheter:

 • Kunne formidle en kritisk tilnærming til faget innovasjon og entreprenørskap
 • Økt forståelse for hvorfor innovasjon og entreprenørskap er viktig
 • Økt forståelse for hvordan man kan få til innovasjon og entreprenørskap i praksis

 

 Generell kompetanse:

 • Ha oversikt over sentrale kilder og oppslagsverk i faget.
 • Kunne gjøre kritiske refleksjoner over betydningen av innovasjon og nyskapning i organisasjoner både for bedriften og samfunnet.
 • Kunne bidra til økt systematisk og bevisst tenkning omkring utvikling av innovasjoner i organisasjonen.
 • Kunne arbeide selvstendig med å utvikle og gjennomføre idéutviklings- og kreativitetsprosesser med utgangspunkt i de utfordringene bedriften til enhver tid står overfor.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid. Emnet forutsetter i utgangspunktet tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.

Eksamen

Arbeidskrav:

Emnet har to arbeidskrav som må bestås for å kunne avlegge eksamen.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.

Vurdering:

Eksamen består av en 4-timers skriftlig eksamen som utgjør 100 % av sluttkarakter. Bokstavkarakterer A-E, med F som stryk. Skriftlig eksamen avholdes ved campus Tromsø.

Etter søknad kan det vurderes om eksamen kan avholdes ved andre studiesteder. I utgangspunktet må det være minimum ti kandidater ved annet studiested før eksamen ved annet studiested vurderes.

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet. Kontinuasjonseksamen består av en 4-timers skriftlig skoleeksamen (teller 100 %). Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær eksamen arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-1009
 • Undersider