høst 2020
BIO-1005 Økologi og evolusjon - 10 stp

Sist endret: 22.02.2021

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter som er tatt opp på Lektorutdanning med biologi som studieretning. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse, samt følgende spesielle opptakskrav:

Matematikk R1 eller matematikk S1+S2 og i tillegg ett av følgende programfag:

 • Matematikk (R1+R2)
 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

Studiepoengreduksjon

BIO-100Ø Økologi/evolusjon 9 stp
BIO-2017 Økologi 10 stp

Innhold

Det legges vekt på at studentene skal få praktisk erfaring med økologiske problemstillinger. Dette inkludert prosessen med innsamling og analyse av data, samt formidling av resultater og diskusjoner. Tematisk fokuseres det på evolusjonens betydning for økologien, de fysiske livsbetingelsene, tilgjengelighet av ressurser og gjennomstrømning av stoff og energi. Populasjonsøkologi, interspesifikk konkurranse, predasjon, beiting og sykdom er andre sentrale temaer. I tillegg gis en innføring i sentrale miljøspørsmål relatert til forurensning, ressursutnyttelse, bærekraftig utvikling og landbruk.

Hva lærer du

Emnet skal gi studentene innsikt i de grunnleggende teorier som økologi befatter seg med.

Studenter som har fullført BIO-1005 skal kunne gjennomføre praktiske feltbaserte prosjekter med økologiske problemstillinger, hvor de følger prosessen fra  innsamling av data, bearbeiding av data til sammenstilling av resultat i form av rapporter.  


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

23 t forelesninger, 4t (PC-lab.), 25 t kollokvier og 5 dager feltkurs/ekskursjon; totalt 102 t. Nødvendig sikkerhetsopplæring gis i undervisningen.

Eksamen

4 t skriftlig eksamen. Bokstavkarakterer A-E for bestått. F er ikke bestått.

 Arbeidskrav: Feltkurs, to feltrapporter, et essay og fem flervalg-tester. Arbeidskravene må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Kontinuasjonseksamen: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen. 


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BIO-1005