høst 2020
BIO-1007 Kvantitative metoder - 5 stp

Sist endret: 22.02.2021

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter som er tatt opp på bachelorprogrammet i biologi.

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.


Innhold

Det gis innføring i kvantitative metoder som er forkunnskapskrav i alle andre obligatoriske emner i bachelorprogrammet i biologi. Kurset vil gi studenten:

1) en forståelse av grunnleggende kvantitative metoder (logaritmen, enheter, trigonometri),

2) grunnleggende kunnskap i programmering ved hjelp av anvendelige programpakker (R, Python),

3) kunnskap til å lage og tolke enkle grafer

4) grunnleggende innsikt i forskjellige kvantitative metoder til å løse problemstillinger i biologifaget, med eksempler fra biokjemi, evolusjon og zoologi, økologi, mikrobiologi og molekylærbiologi, systematikk, dyre- og plantefysiologi.


Hva lærer du

Studenten skal etter fullført kurs ha tilegnet seg følgende:

Kunnskap:

 • grunnleggende kunnskap om programmering i R og Python
 • grunnleggende kunnskap til å lage og tolke grafer
 • grunnleggende forståelse av og innsikt i forskjellige kvantitative metoder som kan brukes til å løse problemstillinger i biologifaget

 

Ferdigheter:

 • kan bruke R/Python til å utføre enkel beregning og databehandling
 • kan bruke R/Python til å lage enkle grafer
 • kan utføre enkle kvantitative oppdrag innenfor ulike retninger i biologifaget, dvs. biokjemi, molekylærbiologi, mikrobiologi, fysiologi, systematikk, evolusjon, og økologi

 

Generell kompetanse:

 • å kunne forstå den grunnleggende betydningen av kvantitative metoder i ulike retninger innenfor biologifaget
 • å tilegne seg kvantitative begreper som vil være nødvendig for å gjennomføre andre emner i bachelorprogrammet i biologi
 • å reflektere over fordeler og ulemper av forskjellige grafer
 • å tilegne seg kunnskap for å løse enkle problemstillinger i biologi
 • å være klar til å løse mer kompliserte problemstillinger i andre obligatoriske emner i bachelorprogrammet i biologi
 • å kommunisere muntlig og skriftlig kunnskap om hvordan forskjellige kvantitative metoder kan løse problemstillinger i biologifaget


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk (med mulighet å diskutere og levere oppgaver på engelsk).

Undervisning

Emnet omfatter 30 t undervist som "flipped-classroom", med 9 undervisningsblokker på 2-4 t og 1 seminar.

Før hver undervisningsblokk, må studentene i forkant ha 1) lest/sett på kursmaterialet som forklarer hvordan kvantitative metoder kan brukes for enkelte problemstillinger i biologi, og 2) prøvd å løse en enkel problemstilling oppgave.

For å få tilgang til klasserommet må studentene ha levert oppgaven dagen før. I hver undervisningsblokk  jobbes det sammen med problemløsning, med fokus på å få en dypere forståelse av vanskelige begreper. Studentene  jobber med en hjemmeoppgave etter hver undervisningsblokk, som er en del av eksamensvurderingen. 

Seminar: 

Seminaret består av en muntlig presentasjon (5 min) hvor hver student presenterer for de andre studentene i små grupper en valgfri problemstilling i biologifaget.  Etter presentasjon er det en felles diskusjon. 

Etter muntlig presentasjon skal studentene levere en skriftlig rapport (maks 2 sider) om problemstillingen. Rapporten må ta hensyn til innspill fra andre studenter.  Rapporten er en del av eksamensmappen. 


Eksamen

Mappeevaluering.  Det gis én samlet karakter. Bokstavkarakterer. A-F, der F er ikke-bestått. 

Mappeevalueringen består av to deler (som vektes 2/3 - hjemmeoppgaver, 1/3 - skriftlig rapport): 

 • Ni hjemmeoppgaver knyttet til hver undervisningsblokk.  De ni oppgavene innleveres når alle ni undervisningsblokker er gjennomført, men det anbefaler at de skrives etter hver undervisningsblokk. 
 • Skriftlig rapport.  Rapporten skal presentere kvantitative metoder i biologi gjennom eksempler (anvendte metoder, teori, kode). Studenten skal vise at de forstår hvordan kvantitative metoder bidrar til en problemsstilling i biologi. Eksempler må utvide seg til eller være forskjellige fra det som ble presentert i undervisningsblokkene, dvs. at studenten må gå utover det som ble presentert i forelesningene.

Arbeidskrav: Tilstedeværelse på de ni undervisningsblokkene og muntlig presentasjon. Arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. 

Kontinuasjonseksamen: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: BIO-1007