høst 2020
BYG-2812 Sanitæranlegg, varmeanlegg, energianalyse - 10 stp

Sist endret: 14.01.2021

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Emnet tilbys hvert høstsemester.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. Søknadskode: 9391

Innhold

SANITÆRTEKNIKK (5 sp.)

Avløpsledninger: Terminologi og funksjoner for kloakksystemet. Gjennomgang av det viktigste sanitærutstyr. Strømningsteknikk. Vannlås. Dimensjonering av ventilerte og uventilerte spillvannsledninger, ventilasjonsledninger og overvannsledninger. Drenering. Frostsikring. Rørmaterialer og rørdeler. Skjema for VVS-anlegg. Hovedkloakk, herunder spillvannmengde og selvrensing, overvannsmengde og avrenning.

Vannledninger: Dimensjonering av vannledninger, rørkoplinger og armaturer, vannskadesikring. Støy fra sanitærsystem og trykkstøt.

Varmtvann: Typer og funksjoner for varmtvannstanker og -beredere. Varmevekslere og tilknytning til fjernvarmeanlegg. Dimensjonering av varmtvannskapasitet. Sirkulasjonsledninger. Termostatstyring.

Spesielle systemer: Brannslokkesystemer, trykkøkningsanlegg, kloakkpumpeanlegg og utskillere.

VARMEANLEGG (3 sp.)

Anlegg for oppvarming av bygninger og tappevann. Varmekilder, sentralfyring, dampanlegg, tilkopling til fjernvarme. Distribusjonsnett, rørsløyfe, armaturer og sirkulasjonspumper, sentral driftskontroll. Varmeavgivere, radiatoranlegg, vannbåren gulvvarme og konvektorer.

ENERGIANALYSE (2 sp)

Energianalyse i henhold til energimerkeforskriften for yrkesbygg. Tiltak for energieffektivisering i bygg.


Anbefalte forkunnskaper

PRO-1002 Teknisk termodynamikk, PRO-2604 Teknisk termodynamikk

Hva lærer du

Kunnskap

 • Vet hvordan vannforsynings- og avløpsanlegg er bygget opp og fungerer, og er kjent med komponentene som brukes i slike anlegg.
 • Kjenner gjeldende normer og regelverk for sanitæranlegg og varmeanlegg.
 • Kjenner de viktigste utfordringene knyttet til vannforsynings- og avløpsanlegg i bygninger, og kjenner de viktigste tekniske løsningene for slike problemer.
 • Kjenner de viktigste varmekilder for bygg og systemer for distribusjon av varme. Vet hvordan systemer for oppvarming av bygninger og produksjon av tappevann skal utformes.

Ferdigheter

 • Kan dimensjonere spillvannsledninger, ventilasjonsledninger og overvannsledninger for bygninger i forhold til kapasitet og trykktap, og i henhold til gjeldende normer og regelverk.
 • Kan dimensjonere vannledninger i forhold til vannmengde og trykktap, og i henhold til gjeldende normer og regelverk.
 • Kan dimensjonere varmtvannsberedere i forhold til temperatur og forbruk for bygninger.
 • Kan prosjektere og dimensjonere varmeanlegg for bygg.
 • Kan gjennomføre energianalyser og foreslå tiltak for energieffektivisering.

Generell kompetanse

 • Kan utføre ingeniøroppgaver knyttet til dimensjonering og utforming av sanitæranlegg og varmeanlegg i bygninger.
 • Kan gjøre sakkyndige vurderinger av bygningselementers termiske egenskaper og av sanitæranlegg.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, øvinger, gruppeoppgaver og laboratorieøvinger.

Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

 • 5 av 6 regneøvinger
 • 2 av 2 laboratoriearbeider med laboratorierapporter

Eksamen:

4 timers skriftlig skoleeksamen.

Vurdering:

Det gis bokstavkarakterer på en skala fra A til F, hvor F er ikke-bestått.

Kontinuasjon:

Det gis rett til kontinuasjon.


Timeplan

Studiepoengreduksjon

BYG-2501 Sanitæranlegg, varmeanlegg, energianalyse 10 stp
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BYG-2812
 • Undersider