høst 2020
FIN-2022 La oss snakke finsk kultur - 10 stp

Sist endret: 14.01.2021

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Obligatorisk i bachelor i kvensk og finsk. Kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper: FIN-1210, FIN-1110, FIN-1016, FIN-1021, FIN-1022

Søknadskode: - 9199 - enkeltemner (ikke realfag), lavere grad.


Innhold

Emnet øker studentenes ferdigheter i muntlig finsk og kunnskaper i samtidskultur. Undervisningen består av diskusjoner på finsk om ulike typer av både moderne og tradisjonelle finske kulturprodukter slik som film, bok, musikk, billedkunst eller materiell kultur, f.eks. mat eller håndarbeid. I undervisningen vil konkrete produkter fra ulike kulturformer, som er representative for finsk kultur bli behandlet, og deres betydning som kulturbærere blir analysert. Undervisningen gir studentene også ferdigheter i at finne kvalitetsforsikret kunnskap om finsk kultur i ulike kilder, både trykte og elektroniske.

Anbefalte forkunnskaper

FIN-1016 Praktisk finsk 1, FIN-1021 Praktisk finsk 2, FIN-1022 Finsk grammatikk , FIN-1110 Finsk litteratur, FIN-1210 Finsk og kvensk kulturkunnskap

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

•    fordypede kunnskaper i finsk samtidskunst og annen kultur

•    forståelse for ulike kulturformer og deres egenart

•    lært seg å finne kvalitetssikret kunnskap om finsk kultur i ulike kilder

•    tilegnet seg et sentralt ordforråd for diskusjoner og representasjoner om kunst og kultur på finsk

Ferdigheter

Studenten kan:

•    bruke sentrale finske uttrykk i argumentasjon om kunst og kultur

•    formidle kunnskap og formulere sine meninger om kulturprodukter med ord og uttrykk som er representative for den aktuelle kunstformen

•    finne mer informasjon ved å bruke ulike kvalitetssikrede kilder

•    formidle sine kunnskaper og meninger om kulturrelaterte temaer muntlig på finsk


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen gis på finsk, med norsk som hjelpespråk. Eksamen besvares på finsk.

Undervisning

Samlingsbasert undervisning. Studenten kan også delta via nett. Diskusjoner på finsk om kulturrelaterte temaer basert på studentpresentasjoner. Dialog mellom læreren og studenter om finsk kultur basert for eksempel på tekster, film, eller radioprogram som deles til alle deltakere. 

Kvalitetsikring av emnet

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

•    tre muntlige presentasjoner på cirka 5-10 minutter på finsk om for eksempel en film, en bok, musikk, billedkunst eller materiell kultur, for eksempel mat eller håndarbeid

Eksamen består av:

•    en muntlig presentasjon på finsk med visuelle hjelpemiddel ved behov, om et kulturprodukt, som studenten selv velger

Presentasjonen varer cirka 15 minutter og etterfølges en cirka 15 minutters diskusjon med sensorer om den utvalgte kulturformen.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: FIN-2022