høst 2020
FLY-2302 Ubemannede luftfartøy utenfor synsvidde - 10 stp

Sist endret: 14.01.2021

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Obligatorisk forkunnskapskrav

FLY-1300 Grunnleggende operasjoner med ubemannede luftfartøy, FLY-2300 RPAS-operasjoner og flyteori I, FLY-2301 RPAS-operasjoner og flyteori II

Innhold

Emnet omfatter relevant flyteori og regler som gjelder for flyging med ubemannede farkoster forhold uten visuell kontakt (BLOS). Dette inkluderer blant annet lover og bestemmelser, risikovurderinger, operasjonelle prosedyrer, meteorologi, instrumentnavigasjon og kommunikasjon.

Hva lærer du

Kunnskaper:

 • Kandidaten har inngående kunnskap om sentrale temaer, problemstillinger, verktøy og metoder innenfor de ulike delemnene som angår flyging med ubemannede luftfartøy.
 • Kandidaten vet hvilke kommunikasjons-metoder man kan benytte ved BLOS-operasjoner og kunne vurdere risikoene ved disse.
 • Kandidaten har inngående kunnskap om risikoanalyser for BLOS-operasjoner.
 • Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdene.

Ferdigheter:

 • Kandidaten kan ta velbegrunnede avgjørelser fundert i teoretisk kunnskap for sikker planlegging og gjennomføring av BLOS-operasjoner, med hensyn til værforhold, kalkulasjoner samt operasjonelle og egne begrensinger.
 • Kandidaten kan finne, vurdere og henvise til gyldig informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser aktuelle problemstillinger knyttet til BLOS-operasjoner.

Generell kompetanse:

 • Kandidaten kan planlegge og utføre en BLOS-operasjon på en sikker måte.
 • Kandidaten forstår hvilke sikkerhetsrisikoer som er involvert i BLOS-operasjoner og kunne ta høyde for disse.

Kandidaten kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og ved bruk av audiovisuelle verktøy.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesning og praktiske øvinger i flyging med multirotor & fixed wing-RPA.

Eksamen

Vurderingen i emnet baserer seg på prosjekt i gruppe som teller 40 % og en avsluttende 3-timers skriftlig eksamen som teller 60 %.

Det gis en bokstavkarakter A - E, F - stryk..

Studenter som ikke har bestått eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjons-/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.  Prosjektkarakteren kan kun beholdes til kontinuasjons-/utsatt eksamen i påfølgende semester.

Obligatorisk arbeidskrav: En innlevering må være bestått for å få adgang til eksamen.


Timeplan

Studiepoengreduksjon

FLY-2001 ATPL-teori blokk II 3 stp
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FLY-2302
 • Undersider