høst 2020
FYT-1110 Fysiologisk grunnlag for bevegelse og funksjon - 15 stp

Sist endret: 01.03.2021

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved Bachelorutdanningen i fysioterapi ved UiT Norges arktiske universitet og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet tar for seg kroppens normale fysiologiske prosesser i hvile og aktivitet, og kroppens responser på ulike former for belastning. Studentene lærer om struktur, utvikling og funksjon i organsystemer som er av særlig betydning for bevegelse og aktivitet gjennom hele livsløpet. Det legges spesielt vekt på temaer som studentene skal opparbeide seg detaljert kunnskap om, deriblant nervesystemet, vev og vevstilpasning, sansing og persepsjon, og utvikling, læring og kontroll av bevegelser. Undervisningen tar også for seg grunnleggende kunnskap om kroppens organer og organsystemer og samspillet mellom disse.

Hva lærer du

Kunnskap

 • Har bred kunnskap om struktur, utvikling og funksjon i organsystemer som er av særlig betydning for kroppens funksjon og bevegelse gjennom livsløpet, herunder muskel-skjelettsystemet og nervesystemet
 • Har kunnskap om kroppens organer og organsystemer, og samspillet mellom disse, herunder respirasjonssystemet, sirkulasjonssystemet, metabolismen, fordøyelses- og immunsystemet, og det endokrine systemet
 • Kan redegjøre for det fysiologiske grunnlaget for sansing og persepsjon, smerte og stress
 • Kan redegjøre for det fysiologiske grunnlaget for bevegelsesutvikling, -læring og -kontroll, herunder nøkkelbegreper som postural kontroll, balanse og muskeltonus

Ferdigheter

 • Kan anvende kunnskap om fysiologiske prosesser til å forklare normal funksjon og bevegelse
 • Kan anvende kunnskap om vev og vevsutvikling til å forklare utvikling og endring av bevegelsesfunksjon og persepsjon gjennom livsløpet
 • Kan forklare hvordan fysisk aktivitet og inaktivitet kan virke oppbyggende eller nedbrytende på kroppen

Generell kompetanse

 • Kan analysere bevegelsesfunksjon ut fra kunnskap om nervesystemet og muskel-skjelettsystemet
 • Har innsikt i hvordan ulike organsystemer samspiller under bevegelse og fysisk aktivitet
 • Har innsikt i hvordan fysiologiske prosesser henger sammen med og helse, funksjon og deltakelse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Gruppearbeid, egenstudier, bevegelsesaktiviteter, forelesninger, seminar og laboratorieaktiviteter.

Eksamen

Arbeidskrav Følgende arbeidskrav må være bestått for å fremstille seg til eksamen:

 • Minimum 60 prosent tilstedeværelse i obligatorisk gruppeundervisning
 • Seminar om arbeidsfysiologi .
 • Skriftlig, individuelt arbeidskrav

Eksamen Eksamensform: individuell, skriftlig skoleeksamen. Vurderingsuttrykk: bokstavkarakterer A-F, der F er ikke bestått.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: FYT-1110
 • Undersider