høst 2020
IDR-3914 Analyse av fysisk aktivitet og idrettsprestasjon - 10 stp

Sist endret: 14.01.2021

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Opptakskrav: Bachelorgrad eller tilsvarende med minimum 90 studiepoeng idrett, friluftsliv eller kroppsøving kvalifiserer til opptak. Studenter med 60 studiepoeng kroppsøving som i tillegg har 30 studiepoeng innen idrett, friluftsliv eller kroppsøving kan også søke opptak til emnet.

For opptak til emner på master i idrettsvitenskap kreves det at gjennomsnittskarakter i faglig fordypning i bachelorgraden (90 sp.) må være C (eller 2,7) eller bedre


Innhold

Dette emnet kombinerer akademisk, praktisk og forskningsbasert kunnskap og ferdighet i metoder for innsamling, analyse og presentasjon av data relatert til menneskelig bevegelse og prestasjon. Emnet skal utvikle forståelse for kunnskapsgrunnlaget for analyse av idrettsprestasjoner og fysisk aktivitet.

 

I dette emnet gjennomgås: 

 • Vitenskapelig grunnlag for fysiologiske og psykologiske prestasjoner
 • Vitenskapelige grunnlag for sammenhengen mellom fysisk aktivitet og folkehelse
 • Anvendelse av teknologisk måleutstyr i lab og felt og metoder for måling av bevegelse og prestasjon
 • Analyse, bearbeidelse og presentasjon av resultat


Hva lærer du

Kunnskap

 • Kunne velge hensiktsmessige analyse- og målemetoder, -utstyr og protokoller
 • Redegjøre for det vitenskapelige grunnlaget for fysiologiske og psykologiske målemetoder
 • Tolke, forstå og iverksette kunnskapsbaserte tiltak basert på fysiologiske og psykologiske målinger
 • Forstå betydningen av kalibrering og validering av måleutstyr

 

Ferdigheter

 • Målemetoder for analyse av bevegelse og prestasjon i lab og felt, og anvendelse av disse
 • Anvende metodologisk, fysiologisk, psykologisk og biomekanisk kunnskap for å oppnå valide målinger
 • Analysere og bearbeide innsamlet data                                                                                                                                                                                                       Generell kompetanse
 • Drøfte, reflektere og kritisk vurdere faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet med utgangspunkt i vitenskapelig arbeid
 • Kritisk kunne vurdere fagkunnskap og målemetoder ut fra målgruppe
 • Kunnskap om betydningen av motivasjon i fysisk aktivitet og idrettsprestasjoner
 • Reflektere over og begrunne valg av måle- og analysemetoder


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Noe undervisning kan bli gitt på engelsk.

Undervisning

Undervisningen vil bli gitt i form av forelesning, lab- og feltarbeid, veiledning og gruppe- og seminararbeid. Det forutsettes egenarbeid for å analysere og vurdere testresultater. IKT står sentralt i emnet. Det forventes at studentene jobber om lag 250 timer med læringsaktivitetene innen dette emnet for å oppnå læringsutbyttet.

Eksamen

Arbeidskrav: Fordypning i en selvvalgt problemstilling innenfor ovennevnte innhold som omfatter måling, analyse og presentasjon av resultater som legges fram for studentgruppa. Studenten kan selv velge fokus og målgruppe. Presentasjonen leveres inn i Canvas i forkant. Presentasjonen etterfølges av en diskusjon som ledes av studenten. Presentasjonen og diskusjonsledelse vurderes til godkjent/ ikke godkjent, og må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen Individuell skriftlig innlevering av et paper med selvvalgt problemstilling basert på arbeidskravet samt pensum for øvrig. (10-12 sider) Karakterskalaen fra A-F benyttes, der A er beste karakter, og F er ikke bestått.

 

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F (ikke bestått), eller ved sykdom til eksamen får studenter adgang til kontinuasjons/utsatt eksamen jf. eksamensforskrift §§ 21 og 22. Kontinuasjons/utsatt eksamen avholdes slik at det ikke får betydning for den enkeltes student studieprogresjon, vanligvis tidlig i påfølgende semester.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Alta |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: IDR-3914
 • Undersider