Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2020

LER-1012 Pedagogikk og elevkunnskap 5-10. Fra plan til praksis- didaktisk arbeid - 10 stp

Sist endret: 08.07.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Alta | Kirkenes | Storslett | Annet |

Emnetype

Emnet er obligatorisk for første år i grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn, og kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav

Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn.

Innhold

Lærerrollen og klasseledelse er sentrale tema i emnet. Emnet gir en grunnleggende oversikt over skolens samfunnsmandat i form av opplæringslov og læreplaner. Yrkesetiske og profesjonelle krav til læreren belyses med særlig henblikk på forholdet mellom elev og lærer. Emnet skal også gi studentene grunnleggende kunnskaper om og innsikt i elevene på 5.-10. trinns læring og utvikle studentenes didaktiske kompetanse gjennom å planlegge, gjennomføre og vurdere læringsaktivitet.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

(målsettinger tilknyttet den integrerte RLE-modulen er satt i kursiv)

 

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • klasseledelse og lærerrollen, med vekt på både mellom- og ungdomstrinnet
 • gjeldende læreplanverk og andre styringsdokumenter
 • barn og unges læring, med vekt på aldersgruppa 10-16 år
 • didaktikk og didaktisk planlegging av undervisning og læring
 • dramafaglige og estetiske læringsformer
 • lærerrollens yrkesetiske utfordringer med særlig fokus på ungdoms behov knyttet til utvikling av identitet, mestring og selvstendighet
 • den norske skolen i lys av kristen tradisjon, sekularisering, pluralisme og fundamentalisme
 • sentrale religioner og livssyn i Norge og deres betydning for elevene

 

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • utøve klasseledelse på et grunnleggende nivå, både for mellom- og ungdomstrinnet
 • alene og i samarbeid med andre planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning og læring med utgangspunkt i opplæringslov, gjeldende læreplanverk og andre styringsdokumenter
 • anvende dramafaglige og estetiske læringsformer
 • bruke digitale verktøy i undervisning og læring 
 • i opplæringen formidle og bruke dokumenter om menneskerettigheter og barns rettigheter
 • reflektere over, redegjøre for og drøfte norsk og samisk skolehistorie og den betydning skolen har i et demokratisk samfunn og den globaliserte verden
 • redegjøre for samt drøfte ulike yrkesetiske utfordringer for en lærer med særlig vekt på de utfordringene elevene møter i ungdomsalderen

Kompetanse

Studenten skal:

 • ha grunnleggende didaktisk kompetanse, med vekt på mellom- og ungdomstrinnet
 • ha grunnleggende kompetanse i å bruke opplæringslov, gjeldende læreplaner og andre styringsdokumenter som grunnlag for refleksjon
 • kunne reflektere over egen rolle som student og kommende lærer i lys av profesjonsetikk
 • kunne anvende fagbegrep og begrunne sine didaktiske valg ut fra teori om læring og undervisning

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk

Undervisning

Undervisningen tilbyr varierte læringsaktiviteter som forelesninger, seminararbeid, diskusjoner, framlegg, dramafaglige arbeidsmåter og tverrfaglig arbeid. Den profesjonsfaglige digitale kompetansen utvikles gjennom bruk av digitale verktøy.

Antall undervisningstimer utgjør om lag 50 timer, inkludert seminar. Deler av emnet er integrert i FOU-emnet (LER-1060), deriblant observasjon av klasseledelse og tilrettelegging for læring og begynneropplæring i akademisk skriving.

Kvalitetssikring av emnet

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. 

For nærmere informasjon om praksis, se egen praksisplan.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen: 

 • Mikroundervisning med fokus på formidling i samarbeid med drama 
 • Skriftlig gruppeoppgave med utgangspunkt i temaet læring. Besvarelse skal være på ca. 4000 ord.   
 • 70 % deltakelse på undervisning 

Eksamen består av:  

 • Individuell muntlig eksamen med utgangspunkt i et eller flere av læringsutbyttebeskrivelsene i emneplanen. 

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester.

TimeplanKontakt

Marita Ernstsen


Studiekonsulent
Telefon: +4778450199 marita.ernstsen@uit.no